skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Deep Recurrent Collaborative Filtering Framework for Venue Recommendation

Manotumruksa, J ; Macdonald, C ; Ounis, I; Lim, Ep ; Winslett, M ; Sanderson, M ; Fu, A ; Sun, J ; Culpepper, S ; Lo, E ; Lo, J ; Donato, D ; Agrawal, R ; Zheng, Y ; Castillo, C ; Sun, A ; Tseng, Vs ; Li, C

Lim, EP and Winslett, M and Sanderson, M and Fu, A and Sun, J and Culpepper, S and Lo, E and Lo, J and Donato, D and Agrawal, R and Zheng, Y and Castillo, C and Sun, A and Tseng, VS and Li, C, (eds.) CIKM '17: Proceedings of the 2017 ACM Conference on Information and Knowledge Management. (pp. pp. 1429-1438). Association for Computing Machinery (ACM): New York, NY, USA. (2017)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Personalised Ranking Framework with Multiple Sampling Criteria for Venue Recommendation

Manotumruksa, J ; Macdonald, C ; Ounis, I; Lim, Ep ; Winslett, M ; Sanderson, M ; Fu, A ; Sun, J ; Culpepper, S ; Lo, E ; Lo, J ; Donato, D ; Agrawal, R ; Zheng, Y ; Castillo, C ; Sun, A ; Tseng, Vs ; Li, C

Lim, EP and Winslett, M and Sanderson, M and Fu, A and Sun, J and Culpepper, S and Lo, E and Lo, J and Donato, D and Agrawal, R and Zheng, Y and Castillo, C and Sun, A and Tseng, VS and Li, C, (eds.) CIKM '17: Proceedings of the 2017 ACM Conference on Information and Knowledge Management. (pp. pp. 1469-1478). Association for Computing Machinery (ACM): New York, NY, USA. (2017)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics and predictability of El Niño-Southern oscillation: An Australian perspective on progress and challenges

Santoso, A ; Hendon, H ; Watkins, A ; Power, S ; Dommenget, D ; England, Mh ; Frankcombe, L ; Holbrook, Nj ; Holmes, R ; Hope, P ; Lim, Ep ; Luo, Jj ; Mcgregor, S ; Neske, S ; Nguyen, H ; Pepler, A ; Rashid, H ; Gupta, As ; Taschetto, As ; Wang, G

ISSN: 0003-0007 ; E-ISSN: 1520-0477 ; DOI: 10.1175/BAMS-D-18-0057.1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical usability evaluation for digital libraries: A case study

Blandford, A ; Keith, S ; Connell, I ; Edwards, H; Chen, H ; Christel, M ; Lim, Ep

Chen, H and Christel, M and Lim, EP, (eds.) (Proceedings) 4th Joint Conference on Digital Libraries. (pp. pp. 27-36). ASSOC COMPUTING MACHINERY (2004)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital libraries in academia: Challenges and changes

Adams, A ; Blandford, A; Lim, Ep ; Foo, S ; Khoo, C ; Urs, S ; Costantino, T ; Fox, E ; Chen, H

Lim, EP and Foo, S and Khoo, C and Urs, S and Costantino, T and Fox, E and Chen, H, (eds.) (Proceedings) 5th International Conference on Asian Digital Libraries (ICADL 2002). (pp. pp. 392-403). SPRINGER-VERLAG BERLIN (2002)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lim, Ep
  2. Ounis, I
  3. Agrawal, R
  4. Hendon, Harry
  5. Wang, Guomin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...