skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultra-high molecular weight polyethylene carrier roller

LI Yonghu

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced electrochemical performances of Na-doped cathode material LiNi 1/3 Co 1/3 Mn 1/3 O 2 for lithium-ion batteries

Li, Yonghu ; Liu, Jingya ; Lei, Yike ; Lai, Chunyan ; Xu, Qunjie

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(23), pp.13596-13605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1449-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种挂链式耳机盒
Chaining formula earphone box

LI Yonghu

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved cycling performance and rate stability of ITO-compounded Li 2 MnSiO 4 for lithium-ion batteries

Liu, Jingya ; Li, Yonghu ; Yang, Shuai ; Ai, Jinjin ; Lai, Chunyan ; Xu, Qunjie

RSC Advances, 2018, Vol.8(18), pp.9795-9801 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c8ra00624e

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical type receive and releases line capstan winch

Xia Gang ; LI Yonghu

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface modification of cathode material 0.5Li 2 MnO 3 ·0.5LiMn 1/3 Ni 1/3 Co 1/3 O 2 by alumina for lithium-ion batteries

Li, Yonghu ; Chang, Xingping ; Xu, Qunjie ; Lai, Chunyan ; Liu, Xinnuan ; Yuan, Xiaolei ; Liu, Haimei ; Min, Yulin

Journal of Nanoparticle Research, 2018, Vol.20(2), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-0764 ; E-ISSN: 1572-896X ; DOI: 10.1007/s11051-017-4114-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for solid fertilizer removes dust and turns over throwing

LI Yonghu ; GAO Yongxin ; Hu Changhai

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collection system for organic waste produced in livestock and poultry breeding

LI Yonghu ; GAO Yongxin ; Liu Jin

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

The canned device that natural pond liquid system liquid is fertile

LI Yonghu ; GAO Yongxin ; Wang Jiwei

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological cyclic utilization system for organic waste

LI Yonghu ; GAO Yongxin ; Hu Changhai

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modular top drive drilling device

LI Yonghu ; Sun Hanqing ; LI Xiaoming

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural pond liquid heat reclamation device

LI Yonghu ; GAO Yongxin ; Liu Jin

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种锂离子电池正极材料及其制备方法
Lithium ion battery positive electrode and preparation method thereof

Lai Chunyan ; LI Yonghu ; Liu Jingya

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic waste recycling method and sterilization apparatus used in method

LI Yonghu ; GAO Yongxin ; Wang Jiwei

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for backward flow natural pond liquid ammonia nitrogen blows and takes off recovery

LI Yonghu ; GAO Yongxin ; Hu Changhai

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于软硬管的绑扎装置
A lashing assembly for soft or hard pipe

Ding Xiugong ; Zhang Shanzhuang ; LI Yonghu

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modularized top drive well drilling device

LI Yonghu ; Sun Hanqing ; LI Xiaoming

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种氧化物复合硅酸锰锂正极材料及其制备方法
Oxide composite lithium manganese silicate positive electrode material and preparation method thereof

Lai Chunyan ; Liu Jingya ; LI Yonghu

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for semi-underground STREAMING anaerobic fermentation that pushes away

LI Yonghu ; GAO Yongxin ; Wang Jiwei

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation method of applying homogenization technology in Liu Wei Di Huang dropping pills

Zou Wubin ; Peng Changchun ; LI Yonghu

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2011  (8)
 3. 2012đến2013  (2)
 4. 2014đến2016  (14)
 5. Sau 2016  (49)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (67)
 2. Bài báo  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (72)
 2. Chinese  (57)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI Yonghu
 2. Wang Qichang
 3. Wang Yinguo
 4. Liu Xiaowei
 5. Bao Xuelin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...