skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 277  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential of protein kinase inhibitors for treating herpesvirus-associated disease

Li, Renfeng ; Hayward, S. Diane

Trends in Microbiology, June 2013, Vol.21(6), pp.286-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-842X ; E-ISSN: 1878-4380 ; DOI: 10.1016/j.tim.2013.03.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种2-硝基-4-甲砜基苯甲酸的工业化生产方法
Method for industrially preparing 2-nitryl-4-methylsulphonylbenzoic acid

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种高效的2-硝基-4-甲砜基苯甲酸的产业化生产方法
Efficient 2-nitryl-4-methylsulphonylbenzoic acid industrial production method

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种有机硅重排反应装置
Organosilicon rearrangement reaction device

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种2-硝基-对甲砜基苯甲酸提纯工艺流程
Purification process flow of 2-nitro-4-methylsulfonylbenzoic acid

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种2-硝基-对甲砜基苯甲酸硝化工艺
2-nitro-4-methylsulfonylbenzoic acid nitration process

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种2-硝基-对甲砜基苯甲酸氧化工艺
Oxidation process for 2-nitro-p-methylsulfonylbenzoic acid

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种裂解反应釜
Schizolysis reation kettle

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型防风路牌
Novel prevent wind signpost

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

频道信息获取方法、装置及终端
Channel information acquisition method and apparatus, and terminal

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种废气回收处理系统
Waste gas recovery processing system

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种2-硝基-对甲砜基苯甲酸硝化工艺流程
Technical process for nitration of 2-nitro-p-methylsulfonylbenzoic acid

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种高纯度三氯丙酮制备工艺
Preparation process of high-purity trichloroacetone

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种高纯度三氯丙酮产业化生产方法
Industrialization production method of high-purity trichloroacetone

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种市政公园椅
Municipal park chair

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种2-硝基-对甲砜基苯甲酸生产工艺
Production process for 2-nitro-methyl sulfone benzoic acid

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种2-硝基-对甲砜基苯甲酸合成工艺
Method for synthesizing 2-nitro-methylsulfonylbenzoic acid

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种2-硝基-4-甲砜基苯甲酸的制备方法
Method for preparing 2-nitryl-4-methylsulphonylbenzoic acid

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种油质取样保护盒
Oil sample protection box

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种低污染的2-硝基-4-甲砜基苯甲酸的工业化生产方法
Low-pollution industrial production method of 2-nitro-4-methylsulfonylbenzoic acid

LI Renfeng

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 277  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (28)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (4)
 2. 2009đến2011  (24)
 3. 2012đến2014  (130)
 4. 2015đến2018  (105)
 5. Sau 2018  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (269)
 2. Chinese  (225)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI Renfeng
 2. Zong Bin
 3. Li, Renfeng
 4. Li, R.
 5. Li, Rf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...