skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 12.185  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy neural network theory and application

Liu Puyin.; Li Hong-Xing

River Edge, NJ : World Scientific, c2004. - (006.32 LIU 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những điều cần biết khi đối xử với đồng nghiệp

Li Hao; Phan Hà Sơn người dịch

H. : Nxb.Hà nội, 2004 - (650.1 LIH 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Designing effective online instruction : a handbook for web-based courses
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing effective online instruction : a handbook for web-based courses

Koontz Franklin R.; Compora Daniel P.; Li Hongqin

Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Education, 2006. - (LB1044.87 .K66 2006) - ISBN1578863864 (hardcover : alk. paper);ISBN1578863872 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết của Haruki Murakami : Luận văn ThS. Văn học : 60 22 32

Nguyễn Thị Bích Thuận; Hoài Thu người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (895.63 NG-T 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lý luận phê bình văn học Việt Nam giai đoạn 1986- 2000 những hướng tiếp cận mới : Đề tài NCKH. QX.98.10

Phạm Quang Long; Hà Minh Đức; Hoài Thu; Nguyễn Văn Nam; Vn Khang

H. : ĐHKHXH & NV, 2002 - (895.922 09 PH-L 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

228 Preclinical mouse clinical trial (MCT) for guiding human trial

Li, H.

European Journal of Cancer, September 2015, Vol.51, pp.S36-S36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8049 ; DOI: 10.1016/S0959-8049(16)30115-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global patterns of groundwater table depth.(REPORTS)(Author abstract)

Fan, Y. ; Li, H. ; Miguez - Macho, G.

Science, Feb 22, 2013, Vol.339(6122), p.940(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Interpreting China's carbon flows
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting China's carbon flows

Qi, Y. ; Li, H. ; Wu, T.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 07/09/2013, Vol.110(28), pp.11221-11222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1309470110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Structural Basis for Effector Control and Redox Partner Recognition in Cytochrome P450
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis for Effector Control and Redox Partner Recognition in Cytochrome P450

Tripathi, S. ; Li, H. ; Poulos, T. L.

Science, 06/07/2013, Vol.340(6137), pp.1227-1230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1235797

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global patterns of groundwater table depth

Fan, Y ; Li, H ; Miguez-Macho, G

Science (New York, N.Y.), 22 February 2013, Vol.339(6122), pp.940-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23430651 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1229881

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Abstract PR611: Monitoring Cerebral Oxygen Saturation in Hypertensive Patients Undergoing Major Abdominal Surgery. A Prospective Cohort Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract PR611: Monitoring Cerebral Oxygen Saturation in Hypertensive Patients Undergoing Major Abdominal Surgery. A Prospective Cohort Study

Li, H.

Anesthesia & Analgesia, 2016, Vol.123, pp.777-778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/01.ane.0000492990.38417.15

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quaternary organization of a phytochrome dimer as revealed by cryoelectron microscopy

Li, H. ;Li, H. ;Zhang, J. ; Vierstra, R. D.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2010, Vol.107(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1001908107 ; TRN: US201111%%271 ; Other: YN0100000

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Successful Second Stem Cell Transplantation in Fanconi Anemia: A Case Report

Li, H. ; Xu, Q.

Transplantation Proceedings, September 2015, Vol.47(7), pp.2298-2300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2015.06.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Comment on "Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on "Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa"

Wang, C.-C. ; Ding, Q.-L. ; Tao, H. ; Li, H.

Science, 02/10/2012, Vol.335(6069), pp.657-657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1207846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Regulatory architecture determines optimal regulation of gene expression in metabolic pathways
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulatory architecture determines optimal regulation of gene expression in metabolic pathways

Chubukov, V. ; Zuleta, I. A. ; Li, H.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/27/2012, Vol.109(13), pp.5127-5132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1114235109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Long-distance mechanism of neurotransmitter recycling mediated by glial network facilitates visual function in Drosophila
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-distance mechanism of neurotransmitter recycling mediated by glial network facilitates visual function in Drosophila

Chaturvedi, R. ; Reddig, K. ; Li, H.-S.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/18/2014, Vol.111(7), pp.2812-2817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1323714111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Evidence on the impact of sustained exposure to air pollution on life expectancy from China's Huai River policy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence on the impact of sustained exposure to air pollution on life expectancy from China's Huai River policy

Chen, Y. ; Ebenstein, A. ; Greenstone, M. ; Li, H.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/06/2013, Vol.110(32), pp.12936-12941 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1300018110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Studies and the Assembly of the Heptameric Post-translational Translocon Complex

Harada, Y. ;Li, H. ;Li, H. ; Wall, J. S. ; Lennarz, W. J.

Journal of Biological Chemistry, 2011, Vol.286(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; DOI: 10.1074/jbc.M110.159517 ; TRN: US201210%%737 ; Other: YN0100000

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The  4 7 integrin binds HIV envelope but does not mediate bystander killing of    T cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The  4 7 integrin binds HIV envelope but does not mediate bystander killing of    T cells

Li, H. ; Pauza, C. D.

Blood, 07/19/2012, Vol.120(3), pp.698-699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-4971 ; E-ISSN: 1528-0020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1182/blood-2012-03-420117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
HIV envelope-mediated, CCR5/ 4 7-dependent killing of CD4-negative    T cells which are lost during progression to AIDS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV envelope-mediated, CCR5/ 4 7-dependent killing of CD4-negative    T cells which are lost during progression to AIDS

Li, H. ; Pauza, C. D.

Blood, 11/24/2011, Vol.118(22), pp.5824-5831 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-4971 ; E-ISSN: 1528-0020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1182/blood-2011-05-356535

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 12.185  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (36)
 2. 1969đến1980  (69)
 3. 1981đến1992  (256)
 4. 1993đến2005  (2.675)
 5. Sau 2005  (9.112)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11.149)
 2. Chinese  (99)
 3. German  (57)
 4. French  (56)
 5. Japanese  (53)
 6. Portuguese  (27)
 7. Norwegian  (15)
 8. Spanish  (4)
 9. Russian  (1)
 10. Danish  (1)
 11. Korean  (1)
 12. Vietnamese  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (1)
 2. L - Education.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, H
 2. Li
 3. Zhang, J.
 4. Wang, J
 5. Zhang, X.

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Medicine
 3. Animals
 4. Biology
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...