skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the 2009 influenza A (H1N1) virus uncovering health disparities in Miami?

Leguen, F ; Llau, A ; Zhang, G ; O’connell, E

International Journal of Infectious Diseases, 2010, Vol.14, pp.e106-e106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1201-9712 ; E-ISSN: 1878-3511 ; DOI: 10.1016/j.ijid.2010.02.1721

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hepatitis B Outbreak Associated with Outpatient Chelation Therapy

Sanderson, R.A ; Sneed, R ; Leguen, F ; Sandoval, L

AJIC: American Journal of Infection Control, 2006, Vol.34(5), pp.E90-E90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-6553 ; E-ISSN: 1527-3296 ; DOI: 10.1016/j.ajic.2006.05.267

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intervention to improve notifiable disease reporting using ambulatory clinics

Trepka, M. J ; Zhang, G ; Leguen, F

Epidemiology and Infection, 2009, Vol.137(1), pp.22-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-2688 ; E-ISSN: 1469-4409 ; DOI: 10.1017/S0950268808000721

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Will patients agree to have their literacy skills assessed in clinical practice?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will patients agree to have their literacy skills assessed in clinical practice?

Ryan, J. G. ; Leguen, F. ; Weiss, B. D. ; Albury, S. ; Jennings, T. ; Velez, F. ; Salibi, N.

Health Education Research, 09/25/2007, Vol.23(4), pp.603-611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1153 ; E-ISSN: 1465-3648 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/her/cym051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced Public Health Surveillance Activities in Miami-Dade County for Super Bowl XLI

O'Connell, E.K ; Zhang, G ; Leguen, F ; Bustamante, M.X ; Borroto-Ponce, R

Annals of Epidemiology, 2007, Vol.17(9), pp.737-738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-2797 ; E-ISSN: 1873-2585 ; DOI: 10.1016/j.annepidem.2007.07.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swimming Pool Related Drowning Among 0–4 Year Olds Miami-Dade County Florida 2000–2005

Bustamante, M ; Llau, A ; Zhang, G ; O'Connell, E.K ; Rodriguez, Diana ; Borroto-Ponce, R ; Leguen, F

Annals of Epidemiology, 2007, Vol.17(9), pp.752-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-2797 ; E-ISSN: 1873-2585 ; DOI: 10.1016/j.annepidem.2007.07.086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fusarium keratitis-multiple states 2006

Barry, M.A ; Rosenberg, J ; Chen, S ; Mshar, P ; Leguen, F ; Robertson, C ; Genese, C ; Tan, C ; Bresnitz, E ; Hohnson, G ; Anand, M ; Smith, P ; Kainer, M.A ; Saviola, J ; Eydelman, M ; Schultz, D ; O’donnell, K ; Park, B.J ; Srinivasan, A

American Journal of Ophthalmology, 2006, Vol.142(1), pp.201-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9394 ; E-ISSN: 1879-1891 ; DOI: 10.1016/j.ajo.2006.05.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outbreak of cutaneous larva migrans at a children's camp--Miami, Florida, 2006

O'connell, E. ; Suarez, J. ; Leguen, F. ; Zhang, G. ; Etienne, M. ; Torrecilla, A. ; Jimenez, A. ; Farahi, F. ; Alzugaray, M. ; Rodriguez, D. ; Pizano, S. ; Blackmore, C. ; Goodman, D. ; Hopkins, R. S. ; Ragan, P. ; Schulte, J. ; Doyle, T.

Morbidity and Mortality Weekly Report, Dec 14, 2007, Vol.56(49), p.1285(3)

ISSN: 0149-2195

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outbreak of cutaneous larva migrans at a children's camp--Miami, Florida, 2006

O' Connell, E. ; Suarez, J. ; Leguen, F. ; Zhang, G. ; Etienne, M. ; Torrecilla, A. ; Jimenez, A. ; Farahi, F. ; Alzugaray, M. ; Rodriguez, D. ; Pizano, S. ; Blackmore, C. ; Goodman, D. ; Hopkins, R. S. ; Ragan, P. ; Schulte, J. ; Doyle, T.

Morbidity and Mortality Weekly Report, Dec 14, 2007, Vol.56(49), p.1285(3)

ISSN: 0149-2195

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update: Fusarium keratitis--United States, 2005-2006

Barry, M. A. ; Pendarvis, J. ; Mshar, P. ; Ritger, K. ; Dixon, P. ; Alfonso, E. ; Leguen, F. ; Signs, K. ; Fine, A. ; Nivin, B. ; Anand, M ; Smith, P. ; Salehi, E. ; Demarco, K. ; Sison, E ; Genese, C. ; Robertson, C. ; Tan, C. ; Bresnitz, E. ; Kainer, M. A. ; Thayer, N. L. ; Jones, D. B. ; O'donnell, K. ; Park, B. J. ; Wannemuehler, K. ; Jacobson, L. ; Crowell, C. ; Gerhart, M. ; Brandt, M. ; Fridkin, S. ; Srinivasan, A. ; Arduino, M. ; Noble - Wang, J. ; Chang, D. ; Grant, G. ; Burwell, L. ; Rao, C. ; Carpenter, L. R. ; Gershman, M. ; Huang, A. ; Lewis, F. M. ; Mirchandani, G. ; Sosa, L.

Morbidity and Mortality Weekly Report, May 26, 2006, Vol.55(20), p.563(2)

ISSN: 0149-2195

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update: Fusarium keratitis--United States, 2005-2006

Barry, M. A. ; Pendarvis, J. ; Mshar, P. ; Ritger, K. ; Dixon, P. ; Alfonso, E. ; Leguen, F. ; Signs, K. ; Fine, A. ; Nivin, B. ; Anand, M ; Smith, P. ; Salehi, E. ; Demarco, K. ; Sison, E ; Genese, C. ; Robertson, C. ; Tan, C. ; Bresnitz, E. ; Kainer, M. A. ; Thayer, N. L. ; Jones, D. B. ; O' Donnell, K. ; Park, B. J. ; Wannemuehler, K. ; Jacobson, L. ; Crowell, C. ; Gerhart, M. ; Brandt, M. ; Fridkin, S. ; Srinivasan, A. ; Arduino, M. ; Noble - Wang, J. ; Chang, D. ; Grant, G. ; Burwell, L. ; Rao, C. ; Carpenter, L. R. ; Gershman, M. ; Huang, A. ; Lewis, F. M. ; Mirchandani, G. ; Sosa, L.

Morbidity and Mortality Weekly Report, May 26, 2006, Vol.55(20), p.563(2)

ISSN: 0149-2195

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Tin tức  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Leguen, F
 2. Zhang, G
 3. Bresnitz, E.
 4. Smith, P.
 5. Jacobson, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...