skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 61  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ionic solution and nanoparticle assisted MALDI-MS as bacterial biosensors for rapid analysis of yogurt

Lee, Chia-Hsun ; Gopal, Judy ; Wu, Hui-Fen

Biosensors and Bioelectronics, 15 January 2012, Vol.31(1), pp.77-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5663 ; E-ISSN: 1873-4235 ; DOI: 10.1016/j.bios.2011.09.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The bifunctional role of Ag nanoparticles on bacteriaa MALDI-MS perspective

Gopal, Judy ; Wu, Hui-fen ; Lee, Chia-hsun

The Analyst, 2011, Vol.136(23), pp.5077-5083 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2654 ; E-ISSN: 1364-5528 ; DOI: 10.1039/c1an15797c

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid and direct detection of Invivo kinetics of pathogenic bacterial infection from mouse blood and urine

Gopal, Judy ; Lee, Chia-Hsun ; Wu, Hui-Fen

Journal of Proteomics, 06 June 2012, Vol.75(10), pp.2972-2982 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-3919 ; DOI: 10.1016/j.jprot.2011.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracing the pathogen Staphylococcus aureus on laboratory ants using physical preconcentration coupled ZnO nanoparticle assisted MALDI-TOF MS

Gopal, Judy ; Wu, Hui-fen ; Lee, Chia-hsun ; Manikandan, Muthu

The Analyst, 2011, Vol.137(2), pp.357-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2654 ; E-ISSN: 1364-5528 ; DOI: 10.1039/c1an15625j

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sol–gel derived sulfonated-silica/Nafion ® composite membrane for direct methanol fuel cell

Yen, Chuan-Yu ; Lee, Chia-Hsun ; Lin, Yu-Feng ; Lin, Hsiu-Li ; Hsiao, Yi-Hsiu ; Liao, Shu-Hang ; Chuang, Chia-Yi ; Ma, Chen-Chi M

Journal of Power Sources, 2007, Vol.173(1), pp.36-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; E-ISSN: 1873-2755 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2007.08.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DETERMINING A POINTING VECTOR FOR GESTURES PERFORMED BEFORE A DEPTH CAMERA

Shahar Amit ; Davies Robert L ; Lee Chia-Hsun

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MATERIAL CHARACTERIZATION FROM INFRARED RADIATION

Lee, Chia-Hsun ; Liu, Haowei ; Shahar, Amit

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Context Manager for tangible media design presentation: A human-centric interaction approach

Lee, Chia-Hsun ; Jeng, Taysheng

Automation in Construction, 2003, Vol.12(5), pp.487-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-5805 ; E-ISSN: 1872-7891 ; DOI: 10.1016/S0926-5805(03)00034-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sulfonated poly(propylene oxide) oligomers/Nafion ® acid-base blend membranes for DMFC

Lin, Yu-Feng ; Hsiao, Yi-Hsiu ; Yen, Chuan-Yu ; Chiang, Chin-Lung ; Lee, Chia-Hsun ; Huang, Ching-Chun ; Ma, Chen-Chi M

Journal of Power Sources, 2007, Vol.172(2), pp.570-577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; E-ISSN: 1873-2755 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2007.05.073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High proton-conducting Nafion ®/–SO 3H functionalized mesoporous silica composite membranes

Lin, Yu-Feng ; Yen, Chuan-Yu ; Ma, Chen-Chi M ; Liao, Shu-Hang ; Lee, Chia-Hsun ; Hsiao, Yi-Hsiu ; Lin, Hong-Ping

Journal of Power Sources, 2007, Vol.171(2), pp.388-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; E-ISSN: 1873-2755 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2007.06.049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FEATURE CHARACTERIZATION FROM INFRARED RADIATION

Shahar Amit ; Lee Chia-Hsun ; Davies Robert L ; Orsten Sterling

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data transmission device and audio signal testing method thereof

Hsu, Wenng ; Lee, Chia-Hsun ; Lin, Shih-Hao ; Chang, Chi-Hung

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CARACTÉRISATION D'ATTRIBUT PAR RAYONNEMENT INFRAROUGE
FEATURE CHARACTERIZATION FROM INFRARED RADIATION

Shahar, Amit ; Lee, Chia-Hsun ; Davies, Robert L ; Orsten, Sterling

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feature characterization from infrared radiation

Shahar, Amit ; Lee, Chia-Hsun ; Davies, Robert L ; Orsten, Sterling

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote control system and method for setting up a remote connection

Lin, Shih Hao ; Yang, Chao Kuang ; Hsu, Wen Cheng ; Lee, Chia Hsun ; Chen, Cheng Hung

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile devices and methods for determining a data transmission rate of a network thereof

Lee, Chia-Hsun ; Yang, Chao-Kuang ; Chao, Cheng-Kang ; Chen, Cheng-Hung ; Chang, Chi-Hung

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Audio-data transmission system and audio-data transmission method

Chang Kai-Ping ; Hsu Wen-Cheng ; Chang Chi-Hung ; Lee Chia-Hsun ; Lin Shih-Hao

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloud management systems and device configuration methods thereof

Lee, Chia-Hsun ; Yang, Chao-Kuang ; Chao, Cheng-Kang ; Chen, Cheng-Hung ; Chang, Chi-Hung

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote control system and method for setting up a remote connection

Lin, Shih-Hao ; Yang, Chao-Kuang ; Hsu, Wenng ; Lee, Chia-Hsun ; Chen, Cheng-Hung

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLOUD MANAGEMENT SYSTEMS AND DEVICE CONFIGURATION METHODS THEREOF

Lee, Chia-Hsun ; Yang, Chao-Kuang ; Chao, Cheng-Kang ; Chen, Cheng-Hung ; Chang, Chi-Hung

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 61  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2010  (5)
 3. 2011đến2012  (4)
 4. 2013đến2015  (18)
 5. Sau 2015  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (51)
 2. Bài báo  (8)
 3. Book Chapters  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (27)
 2. French  (2)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, Chia Hsun
 2. Lee Chia-Hsun
 3. Chang, Chi Hung
 4. Yang, Chao Kuang
 5. Hsu, Wenng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...