skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The virtual observatory registry

Demleitner, M ; Greene, G ; Le Sidaner, P ; Plante, R.L

Astronomy and Computing, November 2014, Vol.7-8, pp.101-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Auroral Planetary Imaging and Spectroscopy (APIS) service

Lamy, L ; Prangé, R ; Henry, F ; Le Sidaner, P

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.138-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.01.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planetary Science Virtual Observatory architecture

Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, P ; Berthier, J ; Henry, F ; Chauvin, C ; André, N ; Génot, V ; Jacquey, C ; Gangloff, M ; Bourrel, N ; Schmitt, B ; Capria, M.T ; Chanteur, G

Astronomy and Computing, November 2014, Vol.7-8, pp.71-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.07.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EPN-TAP protocol for the Planetary Science Virtual Observatory

Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, P ; Berthier, J ; Henry, F ; Molinaro, M ; Giardino, M ; Bourrel, N ; André, N ; Gangloff, M ; Jacquey, C ; Topf, F

Astronomy and Computing, November 2014, Vol.7-8, pp.52-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.07.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VESPA: A community-driven Virtual Observatory in Planetary Science

Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, P ; Rossi, A.P ; Capria, M.T ; Schmitt, B ; Génot, V ; André, N ; Vandaele, A.C ; Scherf, M ; Hueso, R ; Määttänen, A ; Thuillot, W ; Carry, B ; Achilleos, N

Planetary and Space Science, January 2018, Vol.150, pp.65-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.05.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Description, accessibility and usage of SOIR/Venus Express atmospheric profiles of Venus distributed in VESPA (Virtual European Solar and Planetary Access)

Trompet, L ; Geunes, Y ; Ooms, T ; Mahieux, A ; Wilquet, V ; Chamberlain, S ; Robert, S ; Thomas, I.R ; Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, P ; Vandaele, A.C

Planetary and Space Science, January 2018, Vol.150, pp.60-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.04.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual atomic and molecular data centre

Dubernet, M.L ; Boudon, V ; Culhane, J.L ; Dimitrijevic, M.S ; Fazliev, A.Z ; Joblin, C ; Kupka, F ; Leto, G ; Le Sidaner, P ; Loboda, P.A ; Mason, H.E ; Mason, N.J ; Mendoza, C ; Mulas, G ; Millar, T.J ; Nuñez, L.A ; Perevalov, V.I ; Piskunov, N ; Ralchenko, Y

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2010, Vol.111(15), pp.2151-2159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2010.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VESPA: A community-driven Virtual Observatory in Planetary Science

Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, P ; Rossi, Ap ; Capria, Mt ; Schmitt, B ; Génot, V ; André, N ; Vandaele, Ac ; Scherf, M ; Hueso, R ; Määttänen, A ; Thuillot, W ; Carry, B ; Achilleos, N ; Marmo, C ; Santolik, O ; Benson, K ; Fernique, P ; Beigbeder, L ; Millour, E ; Rousseau, B ; Andrieu, F ; Chauvin, C ; Minin, M ; Ivanoski, S ; Longobardo, A ; Bollard, P ; Albert, D ; Gangloff, M ; Jourdane, N ; Bouchemit, M ; Glorian, Jm ; Trompet, L ; Al - Ubaidi, T ; Juaristi, J ; Desmars, J ; Guio, P ; Delaa, O ; Lagain, A ; Soucek, J ; Pisa, D

Planetary and Space Science , 150 pp. 65-85. (2018)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the Gap Between Geographical Information Systems and Planetary Virtual Observatory

Minin, M ; Rossi, A ; Marco Figuera, R ; Unnithan, V ; Marmo, C ; Walter, S ; Demleitner, M ; Le Sidaner, P ; Cecconi, B ; Erard, S ; Hare, M; Ho, Kim (Editor)

Earth and Space Science, 12 March 2019, Vol.6(3), pp.515-526 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2333-5084 ; DOI: 10.1029/2018EA000405

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the Gap Between Geographical Information Systems and Planetary Virtual Observatory

Minin, M. ; Rossi, A. P. ; Marco Figuera, R. ; Unnithan, V. ; Marmo, C. ; Walter, S. H. G. ; Demleitner, M. ; Le Sidaner, P. ; Cecconi, B. ; Erard, S. ; Hare, T. M.

Earth and Space Science, March 2019, Vol.6(3), pp.515-526 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2333-5084 ; E-ISSN: 2333-5084 ; DOI: 10.1029/2018EA000405

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (9)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Le Sidaner, P
  2. P. Le Sidaner
  3. Erard, S
  4. Cecconi, B
  5. Schmitt, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...