skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Danish patients want: Gender, profession and age of therapist

Højgaard, A.D ; Laursen, B.S

Sexologies, July 2017, Vol.26(3), pp.e21-e25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1158-1360 ; E-ISSN: 1878-1829 ; DOI: 10.1016/j.sexol.2017.04.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The experience of distress in relation to surgical treatment and care for breast cancer: An interview study

Jørgensen, L ; Garne, J.P ; Søgaard, M ; Laursen, B.S

European Journal of Oncology Nursing, December 2015, Vol.19(6), pp.612-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-3889 ; E-ISSN: 1532-2122 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2015.03.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a questionnaire encompassing indicators of distress: A tool for use with women in surgical continuity of care for breast cancer

Jørgensen, L ; Garne, J.P ; Søgaard, M ; Laursen, B.S

European Journal of Oncology Nursing, April 2015, Vol.19(2), pp.129-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-3889 ; E-ISSN: 1532-2122 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2014.10.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study

Jørgensen, L ; Laursen, B.S ; Garne, J.P ; Sherman, K.A ; Søgaard, M

European Journal of Oncology Nursing, June 2016, Vol.22, pp.30-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-3889 ; E-ISSN: 1532-2122 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2016.01.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antifouling effect of hydrogen peroxide release from enzymatic marine coatings: Exposure testing under equatorial and Mediterranean conditions

Olsen, S.M ; Kristensen, J.B ; Laursen, B.S ; Pedersen, L.T ; Dam-Johansen, K ; Kiil, S

Progress in Organic Coatings, 2010, Vol.68(3), pp.248-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-9440 ; E-ISSN: 1873-331X ; DOI: 10.1016/j.porgcoat.2010.01.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P266 IMPACT OF UNDERNUTRITION IN THE INDIVIDUAL PATIENT. A QUALITATIVE INTERVIEW STUDY IN MEDICAL GASTROENTEROLOGY PATIENTS

Holst, M ; Laursen, B.S ; Rasmussen, H.H

Clinical Nutrition Supplements, 2008, Vol.3, pp.143-143

ISSN: 1744-1161 ; E-ISSN: 1878-3368 ; DOI: 10.1016/S1744-1161(08)70328-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Laursen, B.S
  2. Laursen, B. S.
  3. Sogaard, M.
  4. Garne, J.P
  5. Søgaard, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...