skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Eurasianism: An Ideology of Empire.(Book review)

Stone, Norman

Insight Turkey, Wntr, 2012, Vol.14(1), p.185(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-177X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Nationalism and the National Reassertion of Russia.(Book review)

Fowkes, Ben

Slavic Review, Fall, 2010, Vol.69(3), p.794-795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the Name of the Nation: Nationalism and Politics in Contemporary Russia.(Book review)

March, Luke

Slavonic and East European Review, April, 2012, Vol.90(2), p.380-382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6795

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Nationalism and the National Reassertion of Russia.(Constructing Grievance: Ethnic Nationalism in Russia's Republics)(Book review)

Shenfield, Stephen

Slavonic and East European Review, Oct, 2012, Vol.90(4), p.787-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6795

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chinese Question in Central Asia: Domestic Order, Social Change, and the Chinese Factor.(Book review)

Roberts, Sean R.

The China Quarterly, Sept, 2013, Issue 215, p.783(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the Name of the Nation: Nationalism and Politics in Contemporary Russia.(Brief article)(Book review)

Legvold, Robert

Foreign Affairs, May-June, 2010, Vol.89(3)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalizing Central Asia: Geopolitics and the Challenges of Economic Development.(Book review)

Kavalski, Emilian

Slavic Review, Summer, 2014, Vol.73(2), p.422-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Arctic Strategies and the Future of the Far North.(Book review)

Moe, Arild

Arctic, 2014, Vol.67(3), p.411(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-0843

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Eurasianism: An Ideology of Empire.(Eastern Europe and Former Soviet Republics)(Brief article)(Book review)

Legvold, Robert

Foreign Affairs, Jan-Feb, 2009, Vol.88(1), p.196(1)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Eurasianism: An Ideology of Empire.(Book review)

Bassin, Mark

Slavic Review, Winter, 2009, Vol.68(4), p.1016-1017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mythe aryen et reve imperial dans la Russie du XIXe siecle.(Book review)

Knight, Nathaniel

Slavic Review, Fall, 2007, Vol.66(3), p.556(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Russes du Kazakhstan: Identites nationales et nouveaux etats dans l'espace post-sovietique.(Book review)

Forsyth, James

Slavic Review, Spring, 2006, Vol.65(1), p.178(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Russes du Kazakhstan: Identites nationales et nouveaux Etats dans l'espace post-sovietique.(Book review)

Roche, Sophie;

The Russian Review, April, 2006, Vol.65(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-0341

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mythe aryen et reve imperial dans la Russie du XIXe siecle.(Book review)

The Russian Review, July, 2006, Vol.65(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-0341

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalizing Central Asia.(The Economic Studies Shelf)(Globalizing Central Asia: Geopolitics and the Challenges of Economic Development)(Brief article)(Book review)

Internet Bookwatch, Jan, 2014

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Russia: The Challenges of Transformation BY MARLENE LARUELLE AND JEAN RADVANYI.(Eastern Europe and Former Soviet Republics)(Book review)

Khrushcheva, Nina

Foreign Affairs, 2019, Vol.98(6), p.214(1)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping Central Asia; Indian perceptions and strategies.(Brief article)(Book review)

Reference & Research Book News, Dec, 2011, Vol.26(6)

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalizing central Asia; geopolitics and the challenges of economic development.(Brief article)(Book review)

Reference & Research Book News, June, 2013, Vol.28(3)

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Eurasianism; an ideology of empire.(Brief article)(Book review)

Reference & Research Book News, Nov, 2008

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (4)
 2. 2008đến2009  (3)
 3. 2010đến2011  (3)
 4. 2012đến2014  (8)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Laruelle, Marlène
 2. Robert Legvold
 3. Legvold, R
 4. Legvold, Robert
 5. Laruelle, Marlene

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...