skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Permanent magnet modular type brushless direct current motor

Lai Chunyan

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced electrochemical performances of Na-doped cathode material LiNi 1/3 Co 1/3 Mn 1/3 O 2 for lithium-ion batteries

Li, Yonghu ; Liu, Jingya ; Lei, Yike ; Lai, Chunyan ; Xu, Qunjie

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(23), pp.13596-13605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1449-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mn-doped Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 nanocrystal with enhanced electrochemical properties based on aerosol synthesis method

Lai, Chunyan ; Chen, Zheng ; Zhou, Huihui ; Lu, Yunfeng ; Li, Hexing

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(8), pp.3075-3082 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-8867-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mo-doped Li.sub.2MnSiO.sub.4/C nanocomposite synthesized by citric acid-assisted sol-gel method with enhanced electrochemical properties

Lai, Chunyan ; Wang, Zhen ; Xu, Qunjie ; Li, Hexing

Materials Letters, Jan 15, 2015, Vol.139, p.134(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of Li2Mn1−xNixSiO4/C nanocomposites with enhanced electrochemical properties via citric acid assisted sol-gel method

Wu, Tingting ; Lai, Chunyan ; Xu, Qunjie

Materials Letters, 01 January 2017, Vol.186, pp.293-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; E-ISSN: 1873-4979 ; DOI: 10.1016/j.matlet.2016.10.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mn-doped [Li.sub.3][V.sub.2][(P[O.sub.4]).sub.3] nanocrystal with enhanced electrochemical properties based on aerosol synthesis method

Lai, Chunyan ; Chen, Zheng ; Zhou, Huihui ; Lu, Yunfeng ; Li, Hexing

Journal of Materials Science, April 15, 2015, Vol.50(8), p.3075(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/[s.sup.1]0853-015-8867-6

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iron based dual-metal oxides on graphene for lithium-ion batteries anode: Effects of composition and morphology

Wu, Yingsi ; Zhan, Liang ; Huang, Kuntao ; Wang, Hongjuan ; Yu, Hao ; Wang, Suqing ; Peng, Feng ; Lai, Chunyan

Journal of Alloys and Compounds, 05 November 2016, Vol.684, pp.47-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.05.151

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种控制共享自行车电子锁的通信方法及电子锁
Communication method for controlling electronic lock of shared bicycle and electronic lock

Lai Chunyan

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safe and rechargeable hot water bag

Lai Chunyan

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bike tail light

Lai, Chunyan

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bicycle intelligent lock

Lai, Chunyan

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiment table especially for biological dissection teaching

Lai Chunyan

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种智能头盔锁
Smart helmet lock

Lai Chunyan

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种T型方向盘锁
T type steering wheel lock

Lai Chunyan

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mo-doped Li.sub.2MnSiO.sub.4/C nanocomposite synthesized by citric acid-assisted sol-gel method with enhanced electrochemical properties.(Report)

Lai, Chunyan ; Wang, Zhen ; Xu, Qunjie ; Li, Hexing

Materials Letters, Jan 15, 2015, Vol.139, p.134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; DOI: 10.1016/j.matlet.2014.10.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sheet-like Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 nanocomposite coated by SiO 2  + C with better electrochemical properties for lithium-ion batteries

Lai, Chunyan ; Wu, Tingting ; Wang, Zhen

Journal of Nanoparticle Research, 2016, Vol.18(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-0764 ; E-ISSN: 1572-896X ; DOI: 10.1007/s11051-015-3317-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pore structure control of mesoporous carbon as supercapacitor material

Zhao, Jiachang ; Lai, Chunyan ; Dai, Yang ; Xie, Jingying

Materials Letters, 2007, Vol.61(23), pp.4639-4642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; E-ISSN: 1873-4979 ; DOI: 10.1016/j.matlet.2007.02.071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved cycling performance and rate stability of ITO-compounded Li 2 MnSiO 4 for lithium-ion batteries

Liu, Jingya ; Li, Yonghu ; Yang, Shuai ; Ai, Jinjin ; Lai, Chunyan ; Xu, Qunjie

RSC Advances, 2018, Vol.8(18), pp.9795-9801 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c8ra00624e

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Li.sub.3V.sub.2(PO.sub.4).sub.3/(SiO.sub.2 +C) composite with better stability and electrochemical properties for lithium-ion batteries

Lai, Chunyan ; Wei, Jiaojiao ; Wang, Zhen ; Xu, Qunjie ; Lu, Yunfeng ; Li, Hexing

Solid State Ionics, 2015, Vol.272, p.121(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2738

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel battery system of LiNiPO4/Li4Ti5O12 and preparation method thereof

Lai Chunyan ; Xu Jingjing

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (23)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2009  (3)
 3. 2010đến2011  (6)
 4. 2012đến2015  (11)
 5. Sau 2015  (32)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (54)
 2. Chinese  (27)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lai Chunyan
 2. Lai, Chunyan
 3. Lai, C.
 4. Lai, Cy
 5. Xu, Qunjie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...