skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
In praise of literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

In praise of literature

Bauman Zygmunt; Mazzeo Riccardo

Cambidge, U.K. ; Malden, MA : Polity, 2015. - (809.9 BAU 2015) - ISBN9781509502684 (hardback);ISBN9781509502691 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The postcolonial studies dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The postcolonial studies dictionary

Nayar Pramod K.

Chichester, West Suxxex, UK ; Malden, MA, USA : Wiley, 2015. - (809 NAY 2015) - ISBN9781118781050 (hardback);ISBN9781118781043 (paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Strung together : the cultural currency of string theory as a scientific imaginary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strung together : the cultural currency of string theory as a scientific imaginary

Miller, Sean

E-ISBN 9780472118663 ; E-ISBN 9780472028962

Toàn văn sẵn có

4
Post-multicultural writers as neo-cosmopolitan mediators
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-multicultural writers as neo-cosmopolitan mediators

Gunew, Sneja

E-ISBN 1783086637 ; E-ISBN 1783086653 ; E-ISBN 9781783086634 ; E-ISBN 9781783086658

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Tact aesthetic liberalism and the essay form in nineteenth-century Britain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tact aesthetic liberalism and the essay form in nineteenth-century Britain

Russell, David

E-ISBN 0691161194 ; E-ISBN 9780691161198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Ethnography of Rhythm: Orality and Its Technologies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethnography of Rhythm: Orality and Its Technologies

Saussy, Haun

ISBN: 9780823270460 ; E-ISBN: 9780823270514

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...