skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrically warmed shoes

LI Yunshui

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种花束保护和展示的装置
Device of bouquet protection and show

LI Yunshui

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soldier camps or trains with disinfection kettle

LI Yunshui

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic target report device

LI Yunshui

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gun school rifle appearance

LI Yunshui

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种军民两用积木舟及其使用方法
Military-civil dual-purpose building block boat and application method thereof

Li Yunshui

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种军民两用积木舟
Dual -use building blocks boat

LI Yunshui

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auto-controlled electric-heating shoes

LI Yunshui

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric energy meter intelligent press seal and verification device

Wang Feihu ; LI Yunshui ; Yang Hua

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种工装RFID安装机构
Frock RFID installation mechanism

Guo Yuguang ; LI Yunshui ; Jiang Bo

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种拆旧表检测设备及其检测方法
Disassembled old electric meter detection equipment and detection method thereof

Tang Yue ; LI Yunshui ; Meng Jian

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labeling device of single-phase watt-hour meter and labeling method therefor

Guo Yuguang ; LI Yunshui ; Wang Feihu

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent electric energy meter press seal and verification equipment and control method thereof

Wang Feihu ; LI Yunshui ; Yang Hua

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-phase electric energy meter feeding device

Feng Guojun ; MA Qian ; LI Yunshui

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast design modeling and monitoring system of production management environment and method

LI Yunshui ; Zhang Zhiyong ; LI Wenhuan

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种防倒退挡停装置
Prevent reverseing keeping off and stop device

Zhao Shuguang ; Chen Guoqi ; LI Yunshui

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Load transferring integrated device of single phase watt hour meter and turnover carton

LI Yunshui ; Zhang Weiwei ; GAO Jianbin

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种顶升旋转装置
Jacking rotation device

Feng Guojun ; Chen Guoqi ; LI Yunshui

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种中空型双轨道的复合型输送线体
Hollow double-track composite conveying line

Feng Guojun ; Chen Guoqi ; LI Yunshui

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种分、汇流输送线
Divide, transfer chain converges

Feng Guojun ; Chen Guoqi ; LI Yunshui

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (3)
 2. 2011đến2013  (10)
 3. 2014đến2015  (22)
 4. 2016đến2018  (22)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI Yunshui
 2. Wang Feihu
 3. Tang Yue
 4. Meng Jian
 5. Guo Yuguang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...