skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 22.282  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ đi sứ của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X XVIII Luận án TS Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam 62 22 01

Na Li Na

ĐHKHXH & NV; 2016

Truy cập trực tuyến

2
Thơ đi sứ của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X-XVIII : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ đi sứ của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X-XVIII : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01

Lý, Na (Li Na); Nguyễn, Kim Sơn, Người hướng dẫn

02050004457; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34671

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ đi sứ của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X-XVIII : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01

Na (Li Na); Nguyễn Kim Sơn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2016 - (895.1109 LY 2016)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trưởng trạm máy kéo và cô kỹ sư nông nghiệp

Ni-cô-la-i-ê-va G.; Tâm Hương người dịch; Lê Xuân Vũ người dịch

H. : Thanh niên, 1957 - (891.73 NIC 1957)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stress-induced epigenetic regulation of κ-opioid receptor gene involves transcription factor c-Myc

Flaisher-Grinberg, Shlomit ; Persaud, Shawna D ; Loh, Horace H ; Wei, Li-Na

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 05 June 2012, Vol.109(23), pp.9167-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22615378 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1205565109

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GW26-e1380 Vascular Adventitia Calcification and its Underlying Mechanism

Li, Na ; Cheng, Wenli

Journal of the American College of Cardiology, 20 October 2015, Vol.66(16), pp.C30-C31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.06.1143

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of the Periplasmic Region of PomB, a Na+-Driven Flagellar Stator Protein in Vibrio alginolyticus

Li, Na ; Kojima, Seiji ; Homma, Michio

The Journal of Bacteriology, 2011, Vol. 193(15), p.3773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193 ; PMID: 21602350

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen Bonding Controls the Dynamics of Catechol Adsorbed on a TiO₂(110) Surface

Li , Shao-Chun ; Chu , Li-Na ; Gong , Xue-Qing ; Diebold , Ulrike

Science, 2010, Vol.328(5980), pp.882-884 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible graphene-based lithium ion batteries with ultrafast charge and discharge rates

Li , Na ; Chen , Zongping ; Ren , Wencai ; Li , Feng ; Cheng , Hui-Ming

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(43), pp.17360-17365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced microwave absorbing performance of CoNi alloy nanoparticles anchored on a spherical carbon monolith

Li, Na ; Hu, Changwen ; Cao, Minhua

Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, Vol.15(20), pp.7685-7689 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: 10.1039/c3cp50778e

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-scale synthesis of porous yolk-shell structured In.sub.2O.sub.3 using indium(III) benzophenone-4,4'-dicarboxylate sub-microspheres as precursors

Jin, Li - Na ; Liu, Qing ; Sun, Wei - Yin

Materials Letters, July, 2013, Vol.102-103, p.112(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced in vitro and in vivo skin deposition of apigenin delivered using ethosomes

Shen, Li-Na ; Zhang, Yong-Tai ; Wang, Qin ; Xu, Ling ; Feng, Nian-Ping

International Journal of Pharmaceutics, 02 January 2014, Vol.460(1-2), pp.280-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-5173 ; E-ISSN: 1873-3476 ; DOI: 10.1016/j.ijpharm.2013.11.017

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiological and behavioral responses to intermittent starvation in C57BL/6J mice

Zhang, Li-Na ; Mitchell, Sharon E ; Hambly, Catherine ; Morgan, David G ; Clapham, John C ; Speakman, John R

Physiology & Behavior, 18 January 2012, Vol.105(2), pp.376-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9384 ; E-ISSN: 1873-507X ; DOI: 10.1016/j.physbeh.2011.08.035

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low cross-linked molecularly imprinted monolithic column prepared in molecular crowding conditions

Mu, Li-Na ; Wang, Xian-Hua ; Zhao, Liang ; Huang, Yan-Ping ; Liu, Zhao-Sheng

Journal of Chromatography A, 2011, Vol.1218(51), pp.9236-9243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2011.10.079

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The frequency natural antisense transcript first promotes, then represses, frequency gene expression via facultative heterochromatin

Li, Na ; Joska, Tammy M ; Ruesch, Catherine E ; Coster, Samuel J ; Belden, William J

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 07 April 2015, Vol.112(14), pp.4357-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25831497 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1406130112

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abnormal expression of growth differentiation factor 9 and bone morphogenetic protein 15 in stimulated oocytes during maturation from women with polycystic ovary syndrome

Wei, Li-Na ; Liang, Xiao-Yan ; Fang, Cong ; Zhang, Min-Fang

Fertility and Sterility, August 2011, Vol.96(2), pp.464-468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2011.05.036

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the evaluation of residual stress and mechanical properties of FeCrBSi coatings by nanoindentation.(Report)

Zhu, Li - Na ; Xu, Bin - Shi ; Wang, Hai - Dou ; Wang, Cheng - Biao

Materials Science & Engineering A, Feb 28, 2012, Vol.536, p.98(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silver-catalyzed oxidative coupling/cyclization of acrylamides with 1,3-dicarbonyl compounds

Wang, Hua ; Guo, Li-na ; Duan, Xin-hua

Chemical Communications, 2013, Vol.49(88), pp.10370-10372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c3cc46114a

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile fabrication and adsorption property of a nano/microporous coordination polymer with controllable size and morphology

Liu, Qing ; Jin, Li-na ; Sun, Wei-yin

Chemical Communications, 2012, Vol.48(70), pp.8814-8816 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c2cc34192a

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semiconductor final test scheduling with Sarsa( λ, k) algorithm

Zhang, Zhicong ; Zheng, Li ; Hou, Forest ; Li, Na

European Journal of Operational Research, 2011, Vol.215(2), pp.446-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; E-ISSN: 1872-6860 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2011.05.052

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22.282  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (11)
 2. 1992đến1998  (46)
 3. 1999đến2005  (395)
 4. 2006đến2013  (8.015)
 5. Sau 2013  (13.781)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Chemistry  (9.167)
 2. Medicine  (9.164)
 3. Physics  (2.158)
 4. Humans  (1.629)
 5. Engineering  (1.603)
 6. Animals  (1.411)
 7. Biology  (1.135)
 8. Female  (989)
 9. Male  (899)
 10. China  (717)
 11. Mice  (517)
 12. Anatomy & Physiology  (494)
 13. Gene Expression  (424)
 14. Apoptosis  (411)
 15. Research Article  (351)
 16. Sciences (General)  (251)
 17. Nanoparticles  (248)
 18. Fluorescence  (174)
 19. Graphene  (160)
 20. Graphite  (86)
 21. Tiểu thuyết  (1)
 22. Văn học Trung Quốc  (1)
 23. Văn học Nga  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16.828)
 2. Chinese  (7.085)
 3. French  (207)
 4. German  (176)
 5. Japanese  (62)
 6. Chamorro  (43)
 7. Italian  (32)
 8. Korean  (27)
 9. Spanish  (21)
 10. Portuguese  (12)
 11. Persian  (5)
 12. Danish  (4)
 13. Russian  (3)
 14. Vietnamese  (2)
 15. Polish  (1)
 16. Ukrainian  (1)
 17. Slovak  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li,Na
 2. Li, Na
 3. Li, N.
 4. Zhang, Li-Na
 5. Wang, Li-Na

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...