skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Following the Flag or Following the Charter? Examining the Determinants of UN Involvement in International Crises, 1945-2002.(Report)

Beardsley, Kyle ; Schmidt, Holger

International Studies Quarterly, March, 2012, Vol.56(1), p.33(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agreement without Peace? International Mediation and Time Inconsistency Problems.(Report)

Beardsley, Kyle

American Journal of Political Science, Oct, 2008, Vol.52(4), p.723(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-5853

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distance traveled to outpatient drug treatment and client retention.(Author Abstract)

Beardsley, Kyle ; Wish, Eric D. ; Fitzelle, Dawn Bonanno ; O' Grady, Kevin ; Arria, Amelia M.

Journal of Substance Abuse Treatment, Dec, 2003, Vol.25(4), p.279(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-5472

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Approaches to Resolving Old Conflicts

Beardsley, Kyle

International Studies Review, Sept, 2008, Vol.10(3), p.647(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9488

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beardsley, Kyle.
  2. Beardsley, K
  3. Arria, Amelia M
  4. Schmidt, H
  5. Arria, Am

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...