skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.434  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR AUTHENTICATING BY USING CERTIFICATE

Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR AUTHENTICATING BY USING MESSAGE

Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR OPERATING MESSAGE FOR ENTERPRISE

Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR AUTHENTICATING BY USING USER'S KEY VALUE

Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR CONVERTING FROM HALF-DUPLEX VOICE CHATTING TO FULL-DUPLEX VOICE CHATTING

Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

블루투스 신호를 이용한 오티피 생성 시스템 및 방법
System and Method for Creating OTP by using Bluetooth Signal

Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR AUTHENTICATING BY USING CIPHER TELEPHONY

Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

역방향 독립형 결제 방법
Method for Providing Independent Payment in Reverse Direction

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR UTILIZING SERVER TYPE CERTIFICATE

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR RECEIVING CONTENTS BY USING DIFFERENT NETWORK

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

역방향 답장 메시지를 이용한 인증 방법 및 시스템과 이를 위한 기록매체
Method and System for Providing Certification by using Reverse Direction Reply Message and Record Medium

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR DISPLAYING INFORMATION

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

승객 무선단말을 이용한 택시 서비스 제공 방법
Method for Providing Taxi Service by using Passenger Mobile Device

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR CERTIFICATING A PAYMENT

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

종단 간 중계 전송과 종단 간 직접 전송 관리 방법
METHOD FOR MANAGING END-TO-END RELAYING TRANSMISSION AND END-TO-END DIRECT TRANSMISSION

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

무선 환경의 대화형 메시지 처리 방법
Method for Processing Conversational Message on Mobile Environment

Kim Jae Hyung ; Kwon Bong KI

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR AUTHENTICATING TRANSACTION BY USING MEDIA SEPARATION

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

역방향 독립형 결제 방법
Method for Providing Independent Payment in Reverse Direction

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR PROVIDING OTP BASED ON LOCATION

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

비접촉 매체를 이용한 다중 코드 생성 방식의 오티피 운영 방법
Method for Operating Multiple Code Creation Mode OTP by using Contactless Medium

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.434  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (345)
 2. 2008đến2010  (511)
 3. 2011đến2013  (479)
 4. 2014đến2017  (623)
 5. Sau 2017  (476)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.425)
 2. Korean  (1.846)
 3. German  (11)
 4. French  (8)
 5. Chinese  (2)
 6. Spanish  (1)
 7. Japanese  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kwon, Bong-Ki
 2. Kim, Jae-Hyung
 3. Hong, Jong Cheol
 4. Kwon Bong-Ki
 5. Kim Jae-Hyung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...