skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 181  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAVIGATION DANS DES IMMEUBLES POSSÉDANT UN PLAN D'ÉTAGE RECTANGULAIRE
NAVIGATION IN BUILDINGS WITH RECTANGULAR FLOOR PLAN

Kulik, Victor

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ORIENTATION SENSOR CALIBRATION

Kulik Victor

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for improving orientation data

Kulik Victor

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigation in buildings with rectangular floor plan

Kulik Victor

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power efficient way of operating motion sensors

Kulik Victor

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manera energéticamente eficiente de operar sensores de movimiento

Kulik, Victor

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigation in buildings with rectangular floor plan

Kulik Victor

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR IMPROVING ORIENTATION DATA

Kulik Victor

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEISTUNGSEFFIZIENTE BETRIEBSWEISE FÜR BEWEGUNGSSENSOREN
MÉTHODE ÉCONOME EN ÉNERGIE POUR EXPLOITER DES CAPTEURS DE MOUVEMENT
POWER EFFICIENT WAY OF OPERATING MOTION SENSORS

Kulik, Victor

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MÉTHODE ÉCONOME EN ÉNERGIE POUR EXPLOITER DES CAPTEURS DE MOUVEMENT
POWER EFFICIENT WAY OF OPERATING MOTION SENSORS

Kulik, Victor

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MÉTHODE ÉCONOME EN ÉNERGIE POUR EXPLOITER DES CAPTEURS DE MOUVEMENT
POWER EFFICIENT WAY OF OPERATING MOTION SENSORS

Kulik, Victor

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER EFFICIENT WAY OF OPERATING MOTION SENSORS

Kulik Victor

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÉTALONNAGE DE CAPTEUR D'ORIENTATION
ORIENTATION SENSOR CALIBRATION

Kulik, Victor

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAVIGATION IN GEBÄUDEN MIT EINEM RECHTECKIGEN GRUNDRISS
NAVIGATION DANS DES IMMEUBLES POSSÉDANT UN PLAN D'ÉTAGE RECTANGULAIRE
NAVIGATION IN BUILDINGS WITH RECTANGULAR FLOOR PLAN

Kulik, Victor

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAVIGATION IN BUILDINGS WITH RECTANGULAR FLOOR PLAN

Kulik Victor

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR IMPROVING ORIENTATION DATA

Kulik Victor

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ORIENTATION SENSOR CALIBRATION

Kulik Victor

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orientation sensor calibration

Kulik Victor

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER EFFICIENT WAY OF OPERATING MOTION SENSORS

Kulik Victor

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 181  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (6)
 2. 2008đến2010  (15)
 3. 2011đến2013  (65)
 4. 2014đến2017  (83)
 5. Sau 2017  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (172)
 2. Bài báo  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (176)
 2. French  (61)
 3. German  (34)
 4. Chinese  (24)
 5. Korean  (21)
 6. Hungarian  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kulik Victor
 2. Kulik, Victor
 3. Ahuja Disha
 4. Czompo, Joseph
 5. Czompo Joseph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...