skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 178  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conditional and unconditional methods for selecting variables in linear mixed models

Kubokawa, Tatsuya

Journal of Multivariate Analysis, 2011, Vol.102(3), pp.641-660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-259X ; E-ISSN: 1095-7243 ; DOI: 10.1016/j.jmva.2010.11.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constrained empirical Bayes estimator and its uncertainty in normal linear mixed models

Kubokawa, Tatsuya

Journal of Multivariate Analysis, Nov, 2013, Vol.122, p.377(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-259X

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General dominance properties of double shrinkage estimators for ratio of positive parameters

Kubokawa, Tatsuya

Journal of Statistical Planning and Inference, April, 2014, Vol.147, p.224(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-3758

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General dominance properties of double shrinkage estimators for ratio of positive parameters

Kubokawa, Tatsuya

Journal of Statistical Planning and Inference, April 2014, Vol.147, pp.224-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-3758 ; E-ISSN: 1873-1171 ; DOI: 10.1016/j.jspi.2013.11.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constrained empirical Bayes estimator and its uncertainty in normal linear mixed models

Kubokawa, Tatsuya

Journal of Multivariate Analysis, Nov 2013, Vol.122, p.377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047259X ; E-ISSN: 10957243

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constrained empirical Bayes estimator and its uncertainty in normal linear mixed models

Kubokawa, Tatsuya

Journal of Multivariate Analysis, November 2013, Vol.122, pp.377-392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-259X ; E-ISSN: 1095-7243 ; DOI: 10.1016/j.jmva.2013.08.012

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A variable selection criterion for linear discriminant rule and its optimality in high dimensional and large sample data

Hyodo, Masashi ; Kubokawa, Tatsuya

Journal of Multivariate Analysis, Jan, 2014, Vol.123, p.364(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-259X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Measuring Uncertainty of Small Area Estimators with Higher Order Accuracy

Kubokawa, Tatsuya

JOURNAL OF THE JAPAN STATISTICAL SOCIETY, 2012, Vol.41(2), pp.93-119

ISSN: 1882-2754 ; DOI: 10.14490/jjss.41.93

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrected empirical Bayes confidence intervals in nested error regression models

Kubokawa, Tatsuya

Journal of the Korean Statistical Society, 2010, Vol.39(2), pp.221-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-3192 ; DOI: 10.1016/j.jkss.2009.08.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of the mean vector in a singular multivariate normal distribution

Tsukuma, Hisayuki ; Kubokawa, Tatsuya

Journal of Multivariate Analysis, Sep 2015, Vol.140, p.245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047259X ; E-ISSN: 10957243

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bartlett-type adjustments for hypothesis testing in linear models with general error covariance matrices

Kojima, Masahiro ; Kubokawa, Tatsuya

Journal of Multivariate Analysis, November 2013, Vol.122, pp.162-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-259X ; E-ISSN: 1095-7243 ; DOI: 10.1016/j.jmva.2013.07.016

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tests for multivariate analysis of variance in high dimension under non-normality

Srivastava, Muni S. ; Kubokawa, Tatsuya

Journal of Multivariate Analysis, March, 2013, Vol.115, p.204(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-259X

Truy cập trực tuyến

13
Estimation of covariance and precision matrices under scale-invariant quadratic loss in high dimension
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of covariance and precision matrices under scale-invariant quadratic loss in high dimension

Kubokawa, Tatsuya ; Inoue, Akira

Electronic Journal of Statistics, 2014, Vol.8(1), pp.130-158 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1935-7524 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1214/14-EJS878

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A variable selection criterion for linear discriminant rule and its optimality in high dimensional and large sample data

Hyodo, Masashi ; Kubokawa, Tatsuya

Journal of Multivariate Analysis, January 2014, Vol.123, pp.364-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-259X ; E-ISSN: 1095-7243 ; DOI: 10.1016/j.jmva.2013.10.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tests for multivariate analysis of variance in high dimension under non-normality

Srivastava, Muni ; Kubokawa, Tatsuya

Journal of Multivariate Analysis, Mar 2013, Vol.115, p.204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047259X ; E-ISSN: 10957243

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parametric transformed Fay-Herriot model for small area estimation

Sugasawa, Shonosuke ; Kubokawa, Tatsuya

Journal of Multivariate Analysis, Jul 2015, Vol.139, p.295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047259X ; E-ISSN: 10957243

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified conditional AIC in linear mixed models

Kawakubo, Yuki ; Kubokawa, Tatsuya

Journal of Multivariate Analysis, August 2014, Vol.129, pp.44-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-259X ; E-ISSN: 1095-7243 ; DOI: 10.1016/j.jmva.2014.03.017

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of linear shrinkage estimators of a large covariance matrix in normal and non-normal distributions

Ikeda, Yuki ; Kubokawa, Tatsuya ; Srivastava, Muni S

Computational Statistics and Data Analysis, March 2016, Vol.95, pp.95-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9473 ; E-ISSN: 1872-7352 ; DOI: 10.1016/j.csda.2015.09.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bartlett-type adjustments for hypothesis testing in linear models with general error covariance matrices

Kojima, Masahiro ; Kubokawa, Tatsuya

Journal of Multivariate Analysis, Nov, 2013, Vol.122, p.162(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-259X

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-minimaxity of linear combinations of restricted location estimators and related problems

Kubokawa, Tatsuya ; Strawderman, William E

Journal of Statistical Planning and Inference, 2011, Vol.141(6), pp.2141-2155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-3758 ; E-ISSN: 1873-1171 ; DOI: 10.1016/j.jspi.2011.01.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 178  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (98)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (14)
 2. 1994đến2004  (8)
 3. 2005đến2009  (23)
 4. 2010đến2015  (89)
 5. Sau 2015  (44)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (147)
 2. Tài nguyên văn bản  (31)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (128)
 2. Japanese  (18)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kubokawa, Tatsuya
 2. Kubokawa, T.
 3. Sugasawa, Shonosuke
 4. Tatsuya Kubokawa
 5. Tsukuma, Hisayuki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...