skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eutectic dendrite growth in undercooled Fe.sub.83B.sub.17 alloy: Experiments and modeling

Kuang, Wangwang ; Karrasch, Christian ; Wang, Haifeng ; Liu, Feng ; Herlach, D.M.

Scripta Materialia, 2015, Vol.105, p.34(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hyperbolic phase-field model for rapid solidification of a binary alloy

Wang, Haifeng ; Kuang, Wangwang ; Zhang, Xiao ; Liu, Feng

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(3), pp.1277-1286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8686-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling of eutectic dendrite growth in undercooled binary alloys

Kuang, Wangwang ; Wang, Haifeng ; Liu, Feng ; Sobolev, S.

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(4), pp.2141-2152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9524-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of the thermodynamic extremal principle to diffusion-controlled phase-transformations in multi-component substitutional alloys: Modeling and applications

Kuang, Wangwang ; Wang, Haifeng ; Zhang, Jianbao ; Liu, Feng

Acta Materialia, November 2016, Vol.120, pp.415-425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2016.08.078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of the thermodynamic extremal principle to phase-field modeling of non-equilibrium solidification in multi-component alloys

Zhang, Xiao ; Wang, Haifeng ; Kuang, Wangwang ; Zhang, Jianbao

Acta Materialia, 15 April 2017, Vol.128, pp.258-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2017.02.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase-field modeling of an abrupt disappearance of solute drag in rapid solidification

Wang, Haifeng ; Galenko, P.K. ; Zhang, Xiao ; Kuang, Wangwang ; Liu, Feng ; Herlach, D.M.

Acta Materialia, 15 May 2015, Vol.90, pp.282-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2015.02.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of the thermodynamic extremal principle to diffusion-controlled phase transformations in Fe-C-X alloys: Modeling and applications

Kuang, Wangwang ; Wang, Haifeng ; Li, Xin ; Zhang, Jianbao ; Zhou, Qing ; Zhao, Yuhong

Acta Materialia, 15 October 2018, Vol.159, pp.16-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2018.08.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase-field modeling of an abrupt disappearance of solute drag in rapid solidification

Wang, Haifeng ; Galenko, P.K. ; Zhang, Xiao ; Kuang, Wangwang ; Liu, Feng ; Herlach, D.M.

Acta Materialia, May 15, 2015, Vol.90, p.282(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2015.02.021

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tailoring shear banding behaviors in high entropy bulk metallic glass by minor Sn addition: A nanoindentation study

Du, Yin ; Zhou, Qing ; Ren, Yue ; Kuang, Wangwang ; Han, Weichao ; Zhang, Shang ; Zhai, Haimin ; Wang, Haifeng

Journal of Alloys and Compounds, 25 September 2018, Vol.762, pp.422-430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.05.194

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid solidification of non-stoichiometric intermetallic compounds: Modeling and experimental verification

Zhang, Jianbao ; Wang, Haifeng ; Kuang, Wangwang ; Zhang, Yachan ; Li, Shu ; Zhao, Yuhong ; Herlach, D.M.

Acta Materialia, 15 April 2018, Vol.148, pp.86-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2018.01.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of the Thermodynamic Extremal Principle to Massive Transformations in Fe-C Alloys

Li, Xin ; Kuang, Wangwang ; Zhang, Jianbao ; Zhou, Qing ; Wang, Haifeng

Metallurgical and Materials Transactions A, 2018, Vol.49(10), pp.4484-4494 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-018-4790-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eutectic dendrite growth in undercooled Fe83B17 alloy: Experiments and modeling

Kuang, Wangwang ; Karrasch, Christian ; Wang, Haifeng ; Liu, Feng ; Herlach, D.M.

Scripta Materialia, August 2015, Vol.105, pp.34-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2015.04.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamic principles for phase-field modeling of alloy solidification

Wang, Haifeng ; Zhang, Xiao ; Lai, Cun ; Kuang, Wangwang ; Liu, Feng

Current Opinion in Chemical Engineering, February 2015, Vol.7, pp.6-15

ISSN: 2211-3398 ; DOI: 10.1016/j.coche.2014.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation into nanoscratching mechanical performance of metallic glass multilayers with improved nano-tribological properties

Zhou, Qing ; Du, Yin ; Ren, Yue ; Kuang, Wangwang ; Han, Weichao ; Wang, Haifeng ; Huang, Ping ; Wang, Fei ; Wang, Jian

Journal of Alloys and Compounds, 5 March 2019, Vol.776, pp.447-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.10.270

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Haifeng
  2. Kuang, Wangwang
  3. Wang, H.
  4. Kuang, Ww
  5. Wang, Hf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...