skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
BIOMONITORING OF AIR POLLUTION WITH ZINC IN CROATIA STUDIED BY MOSS SAMPLES AND ICP-AES
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BIOMONITORING OF AIR POLLUTION WITH ZINC IN CROATIA STUDIED BY MOSS SAMPLES AND ICP-AES

Vučković, Ivana ; Špirić, Zdravko ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir

Contributions, Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences, 03/15/2017, Vol.33(1-2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1857-9027 ; E-ISSN: 1857-9949 ; DOI: http://dx.doi.org/10.20903/csnmbs.masa.2012.33.1-2.34

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air Pollution Study in Croatia Using Moss Biomonitoring and ICP–AES and AAS Analytical Techniques

Špirić, Zdravko ; Vučković, Ivana ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Frontasyeva, Marina

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2013, Vol.65(1), pp.33-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4341 ; E-ISSN: 1432-0703 ; DOI: 10.1007/s00244-013-9884-6

Toàn văn sẵn có

3
Posjedovne i površinske značajke šuma šumoposjednika u Hrvatskoj prema regijama
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Posjedovne i površinske značajke šuma šumoposjednika u Hrvatskoj prema regijama

Berta, Alen ; Hatić, Dalibor ; Stojsavljević, Denis ; Križan, Josip ; Kušan, Vladimir

Šumarski list, 02/28/2017, Vol.141(1-2), pp.57-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03731332 ; E-ISSN: 18469140 ; DOI: http://dx.doi.org/10.31298/sl.141.1-2.6

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Study on Air Pollution with Nickel and Vanadium in Croatia by Using Moss Biomonitoring and ICP-AES

Vučković, Ivana ; Špirić, Zdravko ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Bačeva, Katerina

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2013, Vol.91(4), pp.481-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: 10.1007/s00128-013-1067-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomonitoring of air pollution with mercury in Croatia by using moss species and CV-AAS

Špirić, Zdravko ; Vučković, Ivana ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Bačeva, Katerina

Environmental Monitoring and Assessment, 2014, Vol.186(7), pp.4357-4366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-014-3704-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air pollution study in Croatia using moss biomonitoring and ICP-AES and AAS analytical techniques

Špirić, Zdravko ; Vučković, Ivana ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Frontasyeva, Marina

Archives of environmental contamination and toxicology, July 2013, Vol.65(1), pp.33-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-0703 ; PMID: 23467710 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00244-013-9884-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responses of forest herbs to available understory light measured with hemispherical photographs in silver fir–beech forest in Croatia

Jelaska, Sven D ; Antonić, Oleg ; Božić, Mario ; Križan, Josip ; Kušan, Vladimir

Ecological Modelling, 2006, Vol.194(1), pp.209-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3800 ; E-ISSN: 1872-7026 ; DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2005.10.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terrestrial Biodiversity Analyses in Dalmatia (Croatia): A Complementary Approach Using Diversity and Rarity

Jelaska, Sven ; Nikolić, Toni ; Šerić Jelaska, Lucija ; Kušan, Vladimir ; Peternel, Hrvoje ; Gužvica, Goran ; Major, Zoran

Environmental Management, 2010, Vol.45(3), pp.616-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-152X ; E-ISSN: 1432-1009 ; DOI: 10.1007/s00267-010-9437-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling the damage status of silver fir trees ( Abies alba Mill.) on the basis of geomorphological, climatic and stand factors

Božić, Mario ; Antonić, Oleg ; Pernar, Renata ; Jelaska, Sven D ; Križan, Josip ; Čavlović, Juro ; Kušan, Vladimir

Ecological Modelling, 2006, Vol.194(1), pp.202-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3800 ; E-ISSN: 1872-7026 ; DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2005.10.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling spatial distribution of the Croatian marine benthic habitats

Bakran-Petricioli, Tatjana ; Antonić, Oleg ; Bukovec, Dragan ; Petricioli, Donat ; Janeković, Ivica ; Križan, Josip ; Kušan, Vladimir ; Dujmović, Sandro

Ecological Modelling, 2006, Vol.191(1), pp.96-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3800 ; E-ISSN: 1872-7026 ; DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2005.08.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESTIMATION OF EMISSIONS OF AIR POLLUTANTS IN THE KRAPINA-ZAGORJE COUNTY

Šorgić, Božica ; Kušan, Vladimir ; Tošić, Igor ; Borić, Bojana ; Pandža, Hrvoje

The Holistic Approach to Environment, 2019, pp.12-20

E-ISSN: 18480071 ; DOI: 10.33765/thate.9.1.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (3)
 2. 2010đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (3)
 4. 2014đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kušan, Vladimir
 2. Kusan, Vladimir
 3. Stafilov, Trajče
 4. Vučković, Ivana
 5. Špirić, Zdravko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...