skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil–foundation–structure interaction and vulnerability assessment of the Neoclassical School in Rhodes, Greece

Karatzetzou, Anna ; Pitilakis, Dimitris ; Kržan, Meta ; Bosiljkov, Vlatko

Bulletin of Earthquake Engineering, 2015, Vol.13(1), pp.411-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-761X ; E-ISSN: 1573-1456 ; DOI: 10.1007/s10518-014-9637-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acquiring reference parameters of masonry for the structural performance analysis of historical buildings

Kržan, Meta ; Gostič, Samo ; Cattari, Serena ; Bosiljkov, Vlatko

Bulletin of Earthquake Engineering, 2015, Vol.13(1), pp.203-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-761X ; E-ISSN: 1573-1456 ; DOI: 10.1007/s10518-014-9686-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of different in-situ testing techniques and vulnerability assessment of Kolizej palace in Ljubljana

Kržan, Meta ; Gostič, Samo ; Bosiljkov, Vlatko

Bulletin of Earthquake Engineering, 2015, Vol.13(1), pp.389-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-761X ; E-ISSN: 1573-1456 ; DOI: 10.1007/s10518-014-9639-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In-plane shear tests on masonry panels with plaster: correlation of structural damage and damage on artistic assets

Calderini, Chiara ; Abbati, S. ; Cotič, Patricia ; Kržan, Meta ; Bosiljkov, Vlatko

Bulletin of Earthquake Engineering, 2015, Vol.13(1), pp.237-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-761X ; E-ISSN: 1573-1456 ; DOI: 10.1007/s10518-014-9632-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response of laminated glass-CLT structural components to reverse-cyclic lateral loading

Žarnić, Roko ; Rajčić, Vlatka ; Kržan, Meta

Construction and Building Materials, 28 February 2020, Vol.235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.117509

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...