skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Running up or down why is there a difference in spending?

Kruger, Martinette; Saayman, Melville

Journal of economic and financial sciences, 2015, Vol.8(1), pp. 63-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995-7076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are you willing to pay more for the arts?

Kruger, Martinette; Saayman, Melville

Journal of economic and financial sciences, 2016, Vol.9(2), pp. 392-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995-7076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who are the big spenders at a motorcycle event?

Kruger, Martinette; Viljoen, Armand ; Saayman, Melville

Journal of economic and financial sciences, 2015, Vol.8(2), pp. 327-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995-7076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...