skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The potential genotoxicity of sorbates: Effects on cell cycle in vitro in V79 cells and somatic mutations in Drosophila

Schlatter, J ; Würgler, F.E ; Kränzlin, R ; Maier, P ; Holliger, E ; Graf, U

Food and Chemical Toxicology, 1992, Vol.30(10), pp.843-851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-6915 ; E-ISSN: 1873-6351 ; DOI: 10.1016/0278-6915(92)90049-Q

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schlatter, J.
  2. Wuergler, F
  3. Kränzlin, R.
  4. Kranzlin , R.
  5. Wurgler, Fe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...