skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specification of invariability in OCL

Kosiuczenko, Piotr

Software & Systems Modeling, 2013, Vol.12(2), pp.415-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-011-0215-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redesign of UML class diagrams: a formal approach

Kosiuczenko, Piotr

Software & Systems Modeling, 2009, Vol.8(2), pp.165-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-007-0068-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proof Transformation via Interpretation Functions: Results, Problems and Applications

Kosiuczenko, Piotr

Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 11 April 2005, Vol.127(3), pp.139-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1571-0661 ; E-ISSN: 1571-0661 ; DOI: 10.1016/j.entcs.2004.08.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of Generalised Semi-Markov Processes based on Graph Transformation Systems

Kosiuczenko, Piotr ; Lajios, Georgios

Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 09 July 2007, Vol.175(4), pp.73-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1571-0661 ; E-ISSN: 1571-0661 ; DOI: 10.1016/j.entcs.2007.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Impact of Class Model Redesign on State Machines
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Class Model Redesign on State Machines

Kosiuczenko, Piotr; Hu, Zhenjiang (Editor) ; Lara, Juan (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Theory and Practice of Model Transformations: 5th International Conference, ICMT 2012, Prague, Czech Republic, May 28-29, 2012. Proceedings, pp.264-279

ISBN: 9783642304750 ; ISBN: 3642304753 ; E-ISBN: 9783642304767 ; E-ISBN: 3642304761 ; DOI: 10.1007/978-3-642-30476-7_18

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timed rewriting logic with an application to object-based specification

Kosiuczenko, Piotr ; Wirsing, Martin

Science of Computer Programming, 1997, Vol.28(2), pp.225-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/S0167-6423(96)00024-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Timed Rewriting Logic Semantics for SDL: A Case Study of the Alternating Bit Protocol

Steggles, L.J ; Kosiuczenko, Piotr

Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 1998, Vol.15, pp.83-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1571-0661 ; E-ISSN: 1571-0661 ; DOI: 10.1016/S1571-0661(05)82554-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
An Abstract Machine for the Old Value Retrieval
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Abstract Machine for the Old Value Retrieval

Kosiuczenko, Piotr; Bolduc, Claude (Editor) ; Desharnais, Jules (Editor) ; Ktari, Béchir (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Mathematics of Program Construction: 10th International Conference, MPC 2010, Québec City, Canada, June 21-23, 2010. Proceedings, pp.229-247

ISBN: 9783642133206 ; ISBN: 3642133207 ; E-ISBN: 9783642133213 ; E-ISBN: 3642133215 ; DOI: 10.1007/978-3-642-13321-3_14

Toàn văn sẵn có

9
Specification of Invariability in OCL
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specification of Invariability in OCL

Kosiuczenko, Piotr

Lecture Notes in Computer Science, Model Driven Engineering Languages and Systems: 9th International Conference, MoDELS 2006, Genova, Italy, October 1-6, 2006. Proceedings, pp.676-691

ISBN: 9783540457725 ; ISBN: 3540457720 ; E-ISBN: 9783540457732 ; E-ISBN: 3540457739 ; DOI: 10.1007/11880240_47

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specification of invariability in OCL

Kosiuczenko, Piotr

Proceedings of the 9th international conference on model driven engineering languages and systems, 01 October 2006, pp.676-691

ISBN: 3540457720 ; ISBN: 9783540457725 ; DOI: 10.1007/11880240_47

Toàn văn sẵn có

11
Partial Order Semantics of Sequence Diagrams for Mobility
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial Order Semantics of Sequence Diagrams for Mobility

Kosiuczenko, Piotr

Lecture Notes in Computer Science, Scenarios: Models, Transformations and Tools: International Workshop, Dagstuhl Castle, Germany, September 7-12, 2003, Revised Selected Papers, pp.212-227

ISBN: 9783540261896 ; ISBN: 3540261893 ; DOI: 10.1007/11495628_12

Toàn văn sẵn có

12
Property Preserving Redesign of Specifications
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Property Preserving Redesign of Specifications

Zawłocki, Artur ; Marczyński, Grzegorz ; Kosiuczenko, Piotr

Lecture Notes in Computer Science, Algebra and Coalgebra in Computer Science: First International Conference, CALCO 2005, Swansea, UK, September 3-6, 2005. Proceedings, pp.439-455

ISBN: 9783540286202 ; ISBN: 3540286209 ; DOI: 10.1007/11548133_28

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1998  (1)
  2. 1998đến2004  (1)
  3. 2005đến2005  (3)
  4. 2006đến2007  (3)
  5. Sau 2007  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...