skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Aquaculture, Innovation and Social Transformation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aquaculture, Innovation and Social Transformation

Korthals, Michiel; Thompson, Paul B.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28413

Truy cập trực tuyến

2
Ethical Traceability and Communicating Food
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical Traceability and Communicating Food

Coff, Christian; Barling, David; Korthals, Michiel; Nielsen, Thorkild

9781402085246; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31382

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coevolution of nutrigenomics and society: ethical considerations

Korthals, Michiel

The American journal of clinical nutrition, December 2011, Vol.94(6 Suppl), pp.2025S-2029S [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1938-3207 ; PMID: 22049167 Version:1 ; DOI: 10.3945/ajcn.110.001289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coevolution of nutrigenomics and society: ethical considerations.(Author abstract)

Korthals, Michiel

American Journal of Clinical Nutrition, Dec, 2011, Vol.94(6), p.2025S(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics of Dietary Guidelines: Nutrients, Processes and Meals

Korthals, Michiel

Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 2017, Vol.30(3), pp.413-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1187-7863 ; E-ISSN: 1573-322X ; DOI: 10.1007/s10806-017-9674-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deliberative and pragmatist agriculture

Korthals, Michiel

Pragmatism Today, 2017, Vol.8(2), pp.52-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1338-2799

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotions, Truths and Meanings Regarding Cattle: Should We Eat Meat?

Korthals, Michiel

Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 2012, Vol.25(4), pp.625-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1187-7863 ; E-ISSN: 1573-322X ; DOI: 10.1007/s10806-011-9334-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deliberations on the Life Sciences: Pitfalls, Challenges and Solutions

Korthals, Michiel

Journal of Public Deliberation, 2011, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global justice and genomics: Toward global agro-genomics agency

Korthals, Michiel

Genomics, Society and Policy, 2010, Vol.6(2), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1746-5354 ; DOI: 10.1186/1746-5354-6-2-13

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Genomics, Obesity and the Struggle over Responsibilities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomics, Obesity and the Struggle over Responsibilities

Korthals, Michiel;; Korthals, Michiel (Editor)

The International Library of Environmental, Agricultural and Food Ethics

ISBN: 9789400701267 ; ISBN: 9400701268 ; E-ISBN: 9789400701274 ; E-ISBN: 9400701276 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0127-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pig towers and in vitro meat: Disclosing moral worlds by design

Driessen, Clemens ; Korthals, Michiel

Social Studies of Science, December 2012, Vol.42(6), pp.797-820 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-3127 ; E-ISSN: 1460-3659 ; DOI: 10.1177/0306312712457110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncertainties of Nutrigenomics and Their Ethical Meaning

Korthals, Michiel ; Komduur, Rixt

Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 2010, Vol.23(5), pp.435-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1187-7863 ; E-ISSN: 1573-322X ; DOI: 10.1007/s10806-009-9223-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The good life: living for health and a life without risks? On a prominent script of nutrigenomics

Komduur, Rixt H ; Korthals, Michiel ; Molder, Hedwig Te

British Journal of Nutrition, 2008, Vol.101(3), pp.307-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1145 ; E-ISSN: 1475-2662 ; DOI: 10.1017/S0007114508076253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Conclusion: Beyond Genomics and Obesity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusion: Beyond Genomics and Obesity

Korthals, Michiel; Korthals, Michiel (Editor)

The International Library of Environmental, Agricultural and Food Ethics, Genomics, Obesity and the Struggle over Responsibilities, pp.227-241

ISBN: 9789400701267 ; ISBN: 9400701268 ; E-ISBN: 9789400701274 ; E-ISBN: 9400701276 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0127-4_16

Toàn văn sẵn có

15
Matching Nutrigenomics, Society and Values
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching Nutrigenomics, Society and Values

Korthals, Michiel; Korthals, Michiel (Editor)

The International Library of Environmental, Agricultural and Food Ethics, Genomics, Obesity and the Struggle over Responsibilities, pp.215-224

ISBN: 9789400701267 ; ISBN: 9400701268 ; E-ISBN: 9789400701274 ; E-ISBN: 9400701276 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0127-4_15

Toàn văn sẵn có

16
Expectations and Disappointments of the Human Genome: The Genomics Health Card and Anti Obesity Pills
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expectations and Disappointments of the Human Genome: The Genomics Health Card and Anti Obesity Pills

Korthals, Michiel; Korthals, Michiel (Editor)

The International Library of Environmental, Agricultural and Food Ethics, Genomics, Obesity and the Struggle over Responsibilities, pp.207-214

ISBN: 9789400701267 ; ISBN: 9400701268 ; E-ISBN: 9789400701274 ; E-ISBN: 9400701276 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0127-4_14

Toàn văn sẵn có

17
Prevention of Obesity and Personalized Nutrition: Public and Private Health
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevention of Obesity and Personalized Nutrition: Public and Private Health

Korthals, Michiel; Korthals, Michiel (Editor)

The International Library of Environmental, Agricultural and Food Ethics, Genomics, Obesity and the Struggle over Responsibilities, pp.191-205

ISBN: 9789400701267 ; ISBN: 9400701268 ; E-ISBN: 9789400701274 ; E-ISBN: 9400701276 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0127-4_13

Toàn văn sẵn có

18
Holland-Italy: A Match Too Far? Comparative Analysis of Italy and The Netherlands on Obesity and Genomics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holland-Italy: A Match Too Far? Comparative Analysis of Italy and The Netherlands on Obesity and Genomics

Korthals, Michiel; Korthals, Michiel (Editor)

The International Library of Environmental, Agricultural and Food Ethics, Genomics, Obesity and the Struggle over Responsibilities, pp.177-187

ISBN: 9789400701267 ; ISBN: 9400701268 ; E-ISBN: 9789400701274 ; E-ISBN: 9400701276 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0127-4_12

Toàn văn sẵn có

19
Challenges of Genomics to Obesity and Traditional Ethics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges of Genomics to Obesity and Traditional Ethics

Korthals, Michiel; Korthals, Michiel (Editor)

The International Library of Environmental, Agricultural and Food Ethics, Genomics, Obesity and the Struggle over Responsibilities, pp.3-11

ISBN: 9789400701267 ; ISBN: 9400701268 ; E-ISBN: 9789400701274 ; E-ISBN: 9400701276 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0127-4_1

Toàn văn sẵn có

20
Obesity and Genomics in the Netherlands
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obesity and Genomics in the Netherlands

Korthals, Michiel; Korthals, Michiel (Editor)

The International Library of Environmental, Agricultural and Food Ethics, Genomics, Obesity and the Struggle over Responsibilities, pp.151-159

ISBN: 9789400701267 ; ISBN: 9400701268 ; E-ISBN: 9789400701274 ; E-ISBN: 9400701276 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0127-4_10

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (3)
 2. 2001đến2003  (5)
 3. 2004đến2006  (7)
 4. 2007đến2010  (36)
 5. Sau 2010  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (31)
 2. Bài báo  (26)
 3. Sách  (22)
 4. Bình xét khoa học  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (79)
 2. Dutch  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Korthals, Michiel
 2. Thompson, Paul B.
 3. Korthals, M
 4. Coff, Christian
 5. Nielsen, Thorkild

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...