skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Omalizumab bei therapierefraktarer chronischer Urtikaria mit Angioodem.(Report)

Korkmaz, H. ; Eigelshoven, S. ; Homey, B.

Der Hautarzt, Oct, 2010, Vol.61(10), p.828(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-8470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Shaking table tests on strengthening of masonry structures against earthquake hazard
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shaking table tests on strengthening of masonry structures against earthquake hazard

Ersubasi, F. ; Korkmaz, H. H.

Natural Hazards and Earth System Science, 2010, Vol.10(6), pp.1209-1220 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1684-9981 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/nhess-10-1209-2010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Earthquake hazard and damage on traditional rural structures in Turkey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earthquake hazard and damage on traditional rural structures in Turkey

Korkmaz, H. H. ; Korkmaz, S. Z. ; Donduren, M. S.

Natural Hazards and Earth System Science, 2010, Vol.10(3), pp.605-622 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1684-9981 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/nhess-10-605-2010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Experimental study on the behaviour of nonductile infilled RC frames strengthened with external mesh reinforcement and plaster composite
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental study on the behaviour of nonductile infilled RC frames strengthened with external mesh reinforcement and plaster composite

Korkmaz, S. Z. ; Kamanli, M. ; Korkmaz, H. H. ; Donduren, M. S. ; Cogurcu, M. T.

Natural Hazards and Earth System Science, 2010, Vol.10(11), pp.2305-2316 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1684-9981 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/nhess-10-2305-2010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical solutions using the equivalent strut tie method of infilled steel frames and experimental verification

Kaltakcı, M Y ; Kken, A ; Korkmaz, H H

Canadian Journal of Civil Engineering (Canadian Journal of Civil Engineering), 2006, Vol.33(5), pp.632-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0315-1468 ; E-ISSN: 1208-6029 ; DOI: 10.1139/l06-004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Korkmaz, H.
  2. Korkmaz, H.H.
  3. Korkmaz, H. H.
  4. H. H. Korkmaz
  5. Korkmaz, S. Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...