skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Omalizumab bei therapierefraktarer chronischer Urtikaria mit Angioodem.(Report)

Korkmaz, H. ; Eigelshoven, S. ; Homey, B.

Der Hautarzt, Oct, 2010, Vol.61(10), p.828(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-8470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Shaking table tests on strengthening of masonry structures against earthquake hazard
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shaking table tests on strengthening of masonry structures against earthquake hazard

Ersubasi, F. ; Korkmaz, H. H.

Natural Hazards and Earth System Science, 2010, Vol.10(6), pp.1209-1220 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1684-9981 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/nhess-10-1209-2010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Earthquake hazard and damage on traditional rural structures in Turkey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earthquake hazard and damage on traditional rural structures in Turkey

Korkmaz, H. H. ; Korkmaz, S. Z. ; Donduren, M. S.

Natural Hazards and Earth System Science, 2010, Vol.10(3), pp.605-622 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1684-9981 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/nhess-10-605-2010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Experimental study on the behaviour of nonductile infilled RC frames strengthened with external mesh reinforcement and plaster composite
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental study on the behaviour of nonductile infilled RC frames strengthened with external mesh reinforcement and plaster composite

Korkmaz, S. Z. ; Kamanli, M. ; Korkmaz, H. H. ; Donduren, M. S. ; Cogurcu, M. T.

Natural Hazards and Earth System Science, 2010, Vol.10(11), pp.2305-2316 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1684-9981 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/nhess-10-2305-2010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical solutions using the equivalent strut tie method of infilled steel frames and experimental verification

Kaltakcı, M Y ; Kken, A ; Korkmaz, H H

Canadian Journal of Civil Engineering (Canadian Journal of Civil Engineering), 2006, Vol.33(5), pp.632-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0315-1468 ; E-ISSN: 1208-6029 ; DOI: 10.1139/l06-004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Korkmaz, H.
  2. Korkmaz, H H
  3. Korkmaz, H. H.
  4. H. H. Korkmaz
  5. Korkmaz, S. Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...