skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hot tearing criteria evaluation for direct-chill casting of an Al-4.5 pct Cu alloy

Kool, W. H. ; Katgerman, L.

Metallurgical and Materials Transactions A, June, 2005, Vol.36(6), p.1537(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite element method simulation of mushy zone behavior during direct-chill casting of an Al-4.5 pct Cu alloy

Kool, W. H. ; Katgerman, L.

Metallurgical and Materials Transactions A, Sept, 2004, Vol.35(9), p.2917(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modification of a thermomechanical model to predict constitutive behavior of Al-Mg-Si alloys

Langkruis, J. ; Kool, W. ; Zwaag, S.

Journal of Materials Engineering and Performance, 2006, Vol.15(6), pp.632-639 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1059-9495 ; E-ISSN: 1544-1024 ; DOI: 10.1361/105994906X150876

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the [beta] and [beta]a3 formation kinetics in AA6063 using differential scanning calorimetry.(Report)

Langkruis, J. ; Vossenberg, M. S. ; Kool, W. H. ; Zwaag, S.

Journal of Materials Engineering and Performance, August, 2003, Vol.12(4), p.408(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1059-9495

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hot tearing studies in AA5182

Van Haaften, W. ; Kool, W. ; Katgerman, L.

Journal of Materials Engineering and Performance, 2002, Vol.11(5), pp.537-543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1059-9495 ; E-ISSN: 1544-1024 ; DOI: 10.1361/105994902770343791

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutive behavior of as-cast AA1050, AA3104, and AA5182

Haaften, W. ; Magnin, B. ; Kool, W. ; Katgerman, L.

Metallurgical and Materials Transactions A, 2002, Vol.33(7), pp.1971-1980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-002-0030-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the β′ and β″ formation kinetics in AA6063 using differential scanning calorimetry

Langkruis, J. ; Vossenberg, M. ; Kool, W. ; Zwaag, S.

Journal of Materials Engineering and Performance, 2003, Vol.12(4), pp.408-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1059-9495 ; E-ISSN: 1544-1024 ; DOI: 10.1361/105994903770342935

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kool, W. H.
  2. Kool, Wh
  3. Kool, W.H
  4. Kool, W.
  5. Katgerman, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...