skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zinc tolerance and uptake by Arabidopsis halleri ssp. gemmifera grown in nutrient solution

Kashem , Md. Abul ; Singh , Bal Ram ; Kubota , Hiroshi ; Sugawara , Reiko ; Kitajima , Nobuyuki ; Kondo , Toshihito ; Kawai , Shigenao

Environmental science and pollution research international, 2010, Vol.17(5), pp.1174-1176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zinc tolerance and uptake by Arabidopsis halleri ssp. gemmifera grown in nutrient solution

Kashem, Md. ; Singh, Bal ; Kubota, Hiroshi ; Sugawara, Reiko ; Kitajima, Nobuyuki ; Kondo, Toshihito ; Kawai, Shigenao

Environmental Science and Pollution Research, 2010, Vol.17(5), pp.1174-1176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-009-0193-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR REMOVING CONTAMINATION OF SOIL SURFACE LAYER PART

Sugawara Reiko ; Kobayashi Noriko ; Yajima Satoshi ; Kondo Toshihito

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Toxicity Level of Arsenic and Elemental Composition of Arsenic-Induced Chlorosis in Hydroponic Sorghum

Shaibur, Molla ; Kitajima, Nobuyuki ; Sugawara, Reiko ; Kondo, Toshihito ; Alam, Shah ; Imamul Huq, S. ; Kawai, Shigenao

Water, Air, and Soil Pollution, 2008, Vol.191(1), pp.279-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9624-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of arsenic on phytosiderophores and mineral nutrition of barley seedlings grown in iron-depleted medium

Shaibur, Molla Rahman ; Kitajima, Nobuyuki ; Sugawara, Reiko ; Kondo, Toshihito ; Huq, S. M. Imamul ; Kawai, Shigenao

Soil Science and Plant Nutrition, 01 April 2009, Vol.55(2), pp.283-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0768 ; E-ISSN: 1747-0765 ; DOI: 10.1111/j.1747-0765.2009.00360.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP2949390B

Kondo Toshihito

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROBIOLOGICAL TREATMENT OF WASTE WATER CONTAINING GREASE

Kondo Toshihito

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR DECOMPOSING HYDROCARBON HALIDE

Kondo Toshihito

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP2949390B2

Kondo Toshihito

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROORGANISM TREATMENT METHOD FOR WATER CONTAMINATED WITH HARDLY DECOMPOSABLE AROMATIC COMPOUND

Kondo Toshihito

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSTING OF ORGANIC MATERIAL AND APPARATUS THEREFOR

Kondo Toshihito

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytoremediation of Arsenic contaminated soil by Pteris vittata
重金属汚染土壌のファイトレメディエーション(モエジマシダを用いたヒ素汚染土壌の浄化)

近藤, 敏仁 ; 北島, 信行 ; Kondo, Toshihito ; Kitajima, Nobuyuki

環境科学会誌, 2007, Vol.20(5), pp.399-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0915-0048 ; DOI: 10.11353/sesj1988.20.399

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiological and mineralogical properties of arsenic-induced chlorosis in rice seedlings grown hydroponically

Shaibur, Molla Rahman ; Kitajima, Nobuyuki ; Sugawara, Reiko ; Kondo, Toshihito ; Huq, S. M. Imamul ; Kawai, Shigenao

Soil Science and Plant Nutrition, 01 December 2006, Vol.52(6), pp.691-700 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0768 ; E-ISSN: 1747-0765 ; DOI: 10.1111/j.1747-0765.2006.00085.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR CONTROLLING PUMPING OF POLLUTED GROUND WATER AND SYSTEM FOR CLEANING POLLUTED GROUND WATER

Hatake Toshiro ; Kondo Toshihito

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DECONTAMINATION METHOD FOR HARDLY WATER-PERMEABLE GROUND

Nakazawa Takeshi ; Kondo Toshihito

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REMOVAL OF NUTRITIVE SALTS IN WATER

Kondo Toshihito

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONCENTRATION AND FILTRATION APPARATUS

Kondo Toshihito

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCESS FOR REMOVING NUTRITIVE SALT GROUP UNDER WATER

Kondo Toshihito

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOLID-LIQUID SEPARATING METHOD

Kondo Toshihito

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONCENTRATOR

Kondo Toshihito

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (20)
 2. 1990đến1994  (38)
 3. 1995đến2001  (17)
 4. 2002đến2007  (9)
 5. Sau 2007  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (83)
 2. Bài báo  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (73)
 2. German  (20)
 3. French  (5)
 4. Japanese  (3)
 5. Danish  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kondo Toshihito
 2. Kondo; Toshihito
 3. Kurahashi Yoshio
 4. Kurahashi, Yoshio
 5. Sasaki Akitaka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...