skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La construction de la preuve dans un interrogatoire de police

Komter, Martha L

Droit et société, 2001, Vol.48(2), pp.367-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0769-3362 ; E-ISSN: 1969-6973 ; ISBN: 2275021086 ; ISBN: 9782275021089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accusations and Defences in Courtroom Interaction

Komter, Martha L

Discourse & Society, April 1994, Vol.5(2), pp.165-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-9265 ; E-ISSN: 1460-3624 ; DOI: 10.1177/0957926594005002002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reproducing rape: Domination through talk in the courtroom

Komter, Martha L

Language in Society, 1995, Vol.24(1), pp.131-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-4045 ; E-ISSN: 1469-8013 ; DOI: 10.1017/S0047404500018492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (2)
  2. French  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...