skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amygdaloid administration of tetrapentylammonium attenuates development of pain and anxiety-like behavior following peripheral nerve injury

Chen, Zuyue ; Wei, Hong ; Sagalajev, Boriss ; Koivisto, Ari ; Pertovaara, Antti

Pharmacological Reports, February 2019, Vol.71(1), pp.54-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1734-1140 ; DOI: 10.1016/j.pharep.2018.08.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRPA1 ion channel in the spinal dorsal horn as a therapeutic target in central pain hypersensitivity and cutaneous neurogenic inflammation

Pertovaara, Antti ; Koivisto, Ari

European Journal of Pharmacology, 2011, Vol.666(1), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2999 ; DOI: 10.1016/j.ejphar.2011.05.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of neuropathic pain behavior by amygdaloid TRPC4/C5 channels

Wei, Hong ; Sagalajev, Boriss ; Yuzer, M. Anil ; Koivisto, Ari ; Pertovaara, Antti

Neuroscience Letters, Nov 3, 2015, Vol.608, p.12(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissociated modulation of conditioned place-preference and mechanical hypersensitivity by a TRPA1 channel antagonist in peripheral neuropathy

Wei, Hong ; Viisanen, Hanna ; Amorim, Diana ; Koivisto, Ari ; Pertovaara, Antti

Pharmacology, Biochemistry and Behavior, March, 2013, Vol.104, p.90(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3057

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spinal TRPA1 ion channels contribute to cutaneous neurogenic inflammation in the rat

Wei, Hong ; Koivisto, Ari ; Pertovaara, Antti

Neuroscience Letters, 2010, Vol.479(3), pp.253-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940 ; DOI: 10.1016/j.neulet.2010.05.073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transient Receptor Potential Ankyrin 1 Ion Channel Contributes to Guarding Pain and Mechanical Hypersensitivity in a Rat Model of Postoperative Pain

Wei, Hong ; Karimaa, Mari ; Korjamo, Timo ; Koivisto, Ari ; Pertovaara, Antti

Anesthesiology, 2012, Vol.117(1), pp.137-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: 10.1097/ALN.0b013e31825adb0e

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of neuropathic pain behavior by amygdaloid TRPC4/C5 channels

Wei, Hong ; Sagalajev, Boriss ; Yüzer, M. Anil ; Koivisto, Ari ; Pertovaara, Antti

Neuroscience Letters, 3 November 2015, Vol.608, pp.12-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940 ; DOI: 10.1016/j.neulet.2015.09.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissociated modulation of conditioned place-preference and mechanical hypersensitivity by a TRPA1 channel antagonist in peripheral neuropathy

Wei, Hong ; Viisanen, Hanna ; Amorim, Diana ; Koivisto, Ari ; Pertovaara, Antti

Pharmacology, Biochemistry and Behavior, March 2013, Vol.104, pp.90-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3057 ; DOI: 10.1016/j.pbb.2012.12.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) ion channel in the pathophysiology of peripheral diabetic neuropathy

Koivisto, Ari ; Pertovaara, Antti

Scandinavian Journal of Pain, July 2013, Vol.4(3), pp.129-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-8860 ; DOI: 10.1016/j.sjpain.2012.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ POUR CHARGER ET DÉCHARGER UNE CABINE D'ASCENSEUR D'UN SYSTÈME À CABINES MULTIPLES
METHOD FOR LOADING AND UNLOADING AN ELEVATOR CAR OF A MULTICAR-SYSTEM

Koivisto, Ari

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOLUTION FOR DISPLACING AN ELEVATOR CAR

Koivisto, Ari

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于使电梯轿厢移位的解决方案
SOLUTION FOR DISPLACING ELEVATOR CAR

Koivisto Ari

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LÖSUNG ZUM BEWEGEN EINER AUFZUGSKABINE
SOLUTION POUR DÉPLACER UNE CABINE D'ASCENSEUR
SOLUTION FOR DISPLACING AN ELEVATOR CAR

Koivisto, Ari

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOLUTION FOR DISPLACING AN ELEVATOR CAR

Koivisto Ari

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRPA1 Antagonists for Pain Relief

Koivisto, Ari ; Jalava, Niina ; Bratty, Raymond ; Pertovaara, Antti

Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 01 November 2018, Vol.11(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1424-8247 ; PMID: 30388732 Version:1 ; DOI: 10.3390/ph11040117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÉTABLISSEMENT DE CONNEXION DANS UN SYSTÈME D'ASCENSEUR, D'ESCALIER MÉCANIQUE OU DE TAPIS ROULANT
CONNECTION ESTABLISHMENT IN ELEVATOR SYSTEM, ESCALATOR SYSTEM OR AUTOWALK SYSTEM

Koivisto, Ari ; Vuorenala, Jere

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING A USER INTERFACE IN ASSOCIATION WITH A RECOMMENDER SERVICE

Sathish, Sailesh ; Koivisto, Ari

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (23)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (5)
 2. 2001đến2005  (8)
 3. 2006đến2009  (9)
 4. 2010đến2014  (19)
 5. Sau 2014  (29)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (64)
 2. French  (23)
 3. German  (16)
 4. Chinese  (6)
 5. Finnish  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Koivisto, Ari
 2. Koivisto, A
 3. Pertovaara, Antti
 4. Koivisto Ari
 5. Pertovaara, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...