skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 487  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of multiobjective programming and its application in quantitative psychology

Köhn, Hans-Friedrich

Journal of Mathematical Psychology, 2011, Vol.55(5), pp.386-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2496 ; DOI: 10.1016/j.jmp.2011.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Anti-Robinson Structures for Analyzing Three-Way Two-Mode Proximity Data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Robinson Structures for Analyzing Three-Way Two-Mode Proximity Data

Köhn, Hans-Friedrich

Applied Mathematics, 2014, Vol.05(06), pp.983-1003 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2152-7385 ; E-ISSN: 2152-7393 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4236/am.2014.56094

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representation of individual differences in rectangular proximity data through anti-Q matrix decomposition

Köhn, Hans-Friedrich

Computational Statistics and Data Analysis, 1 October 2010, Vol.54(10), pp.2343-2357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9473 ; DOI: 10.1016/j.csda.2010.03.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consistency of Cluster Analysis for Cognitive Diagnosis: The Reduced Reparameterized Unified Model and the General Diagnostic Model

Chiu, Chia-Yi ; Köhn, Hans-Friedrich

Psychometrika, September 2016, Vol.81(3), pp.585-610 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1860-0980 ; PMID: 27230079 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11336-016-9499-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exact and approximate methods for a one-dimensional minimax bin-packing problem

Brusco, Michael ; Köhn, Hans ; Steinley, Douglas

Annals of Operations Research, 2013, Vol.206(1), pp.611-626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-5330 ; E-ISSN: 1572-9338 ; DOI: 10.1007/s10479-012-1175-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Build a Complete Q-Matrix for a Cognitively Diagnostic Test

Köhn, Hans-Friedrich ; Chiu, Chia-Yi

Journal of Classification, 2018, Vol.35(2), pp.273-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-4268 ; E-ISSN: 1432-1343 ; DOI: 10.1007/s00357-018-9255-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Reduced RUM as a Logit Model: Parameterization and Constraints

Chiu, Chia-Yi ; Köhn, Hans-Friedrich

Psychometrika, June 2016, Vol.81(2), pp.350-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1860-0980 ; PMID: 25838247 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11336-015-9460-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Exact Method for Partitioning Dichotomous Items Within the Framework of the Monotone Homogeneity Model

Brusco, Michael ; Köhn, Hans-Friedrich ; Steinley, Douglas

Psychometrika, 2015, Vol.80(4), pp.949-967 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3123 ; E-ISSN: 1860-0980 ; DOI: 10.1007/s11336-015-9459-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consistency of Cluster Analysis for Cognitive Diagnosis: The DINO Model and the DINA Model Revisited

Chiu, Chia-Yi ; Köhn, Hans-Friedrich

Applied Psychological Measurement, September 2015, Vol.39(6), pp.465-479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-6216 ; E-ISSN: 1552-3497 ; DOI: 10.1177/0146621615577087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Attribute Hierarchy Models in Cognitive Diagnosis: Identifiability of the Latent Attribute Space and Conditions for Completeness of the Q-Matrix
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attribute Hierarchy Models in Cognitive Diagnosis: Identifiability of the Latent Attribute Space and Conditions for Completeness of the Q-Matrix

Köhn, Hans-Friedrich ; Chiu, Chia-Yi

Journal of Classification, 11/16/2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-4268 ; E-ISSN: 1432-1343 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00357-018-9278-6

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Procedure for Assessing the Completeness of the Q-Matrices of Cognitively Diagnostic Tests

Köhn, Hans-Friedrich ; Chiu, Chia-Yi

Psychometrika, 2017, Vol.82(1), pp.112-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3123 ; E-ISSN: 1860-0980 ; DOI: 10.1007/s11336-016-9536-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Proof of the Duality of the DINA Model and the DINO Model

Köhn, Hans-Friedrich ; Chiu, Chia-Yi

Journal of Classification, 2016, Vol.33(2), pp.171-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-4268 ; E-ISSN: 1432-1343 ; DOI: 10.1007/s00357-016-9202-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint Maximum Likelihood Estimation for Diagnostic Classification Models

Chiu, Chia-Yi ; Köhn, Hans-Friedrich ; Zheng, Yi ; Henson, Robert

Psychometrika, 2016, Vol.81(4), pp.1069-1092 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3123 ; E-ISSN: 1860-0980 ; DOI: 10.1007/s11336-016-9534-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITION FOR THE IMPREGNATION OF WOOD AND STONE SURFACES

Lottenbach, Roland ; Gartmann, Verdan ; Kohn, Hans

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combinatorial individual differences scaling within the city-block metric

Köhn, Hans-Friedrich

Computational Statistics and Data Analysis, 2006, Vol.51(2), pp.931-946 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9473 ; DOI: 10.1016/j.csda.2005.09.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE HISTORY OF ANGINA PECTORIS: HEBERDEN OR ROUGNON?

Kohn, Hans

The Lancet, 1927, Vol.210(5425), pp.416-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(01)30954-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DODD, WILLIAM E., JR., and MARTHA (Eds.). Ambassador Dodd's Diary. Pp. xvi, 464. New York: Harcourt, Brace & Co., 1941. $3.50

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May 1941, Vol.215(1), pp.203-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624121500153

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACHRAY, ROBERT. The Poland of Pilsud ski, 1914-1936. Pp. 508. New York: E. P. Dutton & Co., Inc., 1937. $3.75

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, November 1937, Vol.194(1), pp.234-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623719400145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MORGAN, GEORGE ALLEN, JR. What Nietzsche Means. Pp. xviii, 408. Cam bridge, Mass.: Harvard University Press, 1941. $4.00

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, September 1941, Vol.217(1), pp.179-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624121700140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WERTH, ALEXANDER. France and Munich. Pp. 447. New York: Harper & Broth ers, 1939. $3.50. WISKEMANN, ELIZABETH. Prologue to War. Pp. ix, 332. New York: Oxford University Press, 1940. $3.00

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July 1940, Vol.210(1), pp.153-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624021000135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 487  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (418)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (369)
 2. 1956đến1963  (60)
 3. 1964đến1991  (24)
 4. 1992đến2009  (19)
 5. Sau 2009  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (441)
 2. German  (24)
 3. French  (9)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kohn, Hans
 2. Hans Kohn
 3. Kohn, H
 4. Köhn, Hans-Friedrich
 5. Köhn, H.-F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...