skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social movements and tourism-related local action

Mcgehee, Nancy Gard ; Kline, Carol ; Knollenberg, Whitney

Annals of Tourism Research, 2014, Vol.48, p.140(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2014.06.004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social return and intent to travel

Boley, B. Bynum; Jordan, Evan J ; Kline, Carol ; Knollenberg, Whitney

Tourism management : research, policies, practice, 2018, pp. 119-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social movements and tourism-related local action

Mcgehee, Nancy Gard ; Kline, Carol ; Knollenberg, Whitney

Annals of Tourism Research, September 2014, Vol.48, pp.140-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; E-ISSN: 1873-7722 ; DOI: 10.1016/j.annals.2014.06.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social return and intent to travel

Boley, B. Bynum ; Jordan, Evan J ; Kline, Carol ; Knollenberg, Whitney

Tourism Management, February 2018, Vol.64, pp.119-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2017.08.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social capital and destination strategic planning

Soulard, Joelle ; Knollenberg, Whitney ; Boley, B. Bynum ; Perdue, Richard R ; Mcgehee, Nancy Gard

Tourism Management, December 2018, Vol.69, pp.189-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2018.06.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The battle of the socials: Which socially symbolic factors best predict intent to travel?

Moran, Casey ; Boley, B. Bynum ; Woosnam, Kyle M ; Jordan, Evan J ; Kline, Carol ; Knollenberg, Whitney

Tourism Management, October 2018, Vol.68, pp.324-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2018.03.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stakeholders' attitudes towards sustainable tourism development in coastal communities

Knollenberg, Whitney; Fridgen, Joe D. (advisor) ; Crawford, Tom (committee member) ; Hao, Huili (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 978-1-124-83484-9

Toàn văn sẵn có

8
Cultivating Women’s Empowerment through Agritourism: Evidence from Andean Communities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultivating Women’s Empowerment through Agritourism: Evidence from Andean Communities

Gil Arroyo, Claudia ; Barbieri, Carla ; Sotomayor, Sandra ; Knollenberg, Whitney

Sustainability, 6/2019, Vol.11(11), p.3058 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2071-1050 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/su11113058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Social Capital on Craft Beverage Tourism

Arroyo, Claudia Gil ; Knollenberg, Whitney ; Barbieri, Carla ; Boys, Kathryn A

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Knollenberg, Whitney
  2. Knollenberg, W
  3. Boley, B. Bynum
  4. Kline, Carol
  5. Kline, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...