skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The implementation of a simplified spherical harmonics semi-analytic nodal method in PANTHER

Hall, S.K. ; Eaton, M.D. ; Knight, M.P.

Annals of Nuclear Energy, July 2013, Vol.57, pp.280-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4549 ; DOI: 10.1016/j.anucene.2013.02.015

Toàn văn sẵn có

2
The implementation of a simplified spherical harmonics semi-analytic nodal method in PANTHER
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The implementation of a simplified spherical harmonics semi-analytic nodal method in PANTHER

Hall, S.K. ; Eaton, M.D. ; Knight, M.P.

Annals of Nuclear Energy, 07/2013, Vol.57, C, pp.280-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03064549 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.anucene.2013.02.015

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letter: All eyes on the Minister

Dame Jill Knight Mp

The Guardian (London, England), Nov 15, 1991, p.22

ISSN: 0261-3077

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reply: Letters and emails: Buying and selling in the education market.(Guardian Leader Pages)(Letter to the editor)

Jim Knight Mp

The Guardian (London, England), Feb 2, 2009, p.33

ISSN: 0261-3077

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reply Letters and emails: Impossible omission.(Guardian Leader Pages)(Letter to the editor)

Jim Knight Mp

The Guardian (London, England), April 3, 2008, p.33

ISSN: 0261-3077

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment & Analysis: Letters: MPs defend the Lords stalemate.(Guardian Leader Pages)(Letter to the Editor)

Jim Knight Mp

The Guardian (London, England), Feb 10, 2003, p.19

ISSN: 0261-3077

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Tin tức  (4)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hall, S.K
 2. Knight, M.P
 3. Eaton, M.D
 4. Knight, MP
 5. Hall, Sk

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...