skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 419  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anterior T-Wave Inversion Does Not Convey Short-Term Sudden Death Risk: Inverted Is the New Normal

Kirchhof, Paulus ; Fabritz, Larissa

Journal of the American College of Cardiology, 3-10 January 2017, Vol.69(1), pp.10-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.11.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gone Fishing (for Silent Atrial Fibrillation)

Ahmad, Yousif ; Kirchhof, Paulus

Circulation, 2013, Vol.127(8), pp.870-872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.000985

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of atrial fibrillation management: integrated care and stratified therapy

Kirchhof, Paulus

The Lancet, 21-27 October 2017, Vol.390(10105), pp.1873-1887 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)31072-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated care of patients with atrial fibrillation: the 2016 ESC atrial fibrillation guidelines

Kirchhof, Paulus

Heart, 11 May 2017, Vol.103(10), p.729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-6037 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/heartjnl-2016-310843 ; PMID: 28077464

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolving perspectives for personalised management of patients with atrial fibrillation

Kirchhof, Paulus

Heart, 15 July 2014, Vol.100(14), p.1071 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-6037 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/heartjnl-2013-305146 ; PMID: 24952941

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can biomarkers balance stroke and bleeding risk?

Kirchhof, Paulus ; Fabritz, Larissa

The Lancet, 4-10 June 2016, Vol.387(10035), pp.2266-2268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30121-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-Density Lipoprotein Shortens the Ventricular Action Potential: A Novel Explanation for How Statins Prevent Sudden Arrhythmic Death?

Kirchhof, Paulus ; Fabritz, Larissa

Journal of the American College of Cardiology, 28 June 2011, Vol.58(1), pp.45-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2010.12.048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atrial fibrillation: Ablation of atrial fibrillation: for whom and how?

Kirchhof, Paulus ; Eckardt, Lars

Heart (British Cardiac Society), August 2010, Vol.96(16), pp.1325-30 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1468-201X ; PMID: 20659953 Version:1 ; DOI: 10.1136/hrt.2009.168393

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reply: Anticoagulants for Cardioembolism Prevention in Atrial Fibrillation Patients: Potential Bias From Real-World Studies

Kirchhof, Paulus ; Bach, Miriam ; Camm, A John

Journal of the American College of Cardiology, 13 November 2018, Vol.72(20), pp.2546-2547 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3597 ; PMID: 30442303 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2018.09.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left atrial catheter ablation and ischemic stroke

Haeusler, Karl Georg ; Kirchhof, Paulus ; Endres, Matthias

Stroke, January 2012, Vol.43(1), pp.265-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4628 ; PMID: 22156699 Version:1 ; DOI: 10.1161/STROKEAHA.111.627067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PITX2‐dependent gene regulation in atrial fibrillation and rhythm control

Syeda, Fahima ; Kirchhof, Paulus ; Fabritz, Larissa

Journal of Physiology, 15 June 2017, Vol.595(12), pp.4019-4026 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3751 ; E-ISSN: 1469-7793 ; DOI: 10.1113/JP273123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Almanac 2015: atrial fibrillation research in Heart

Jawad-Ul-Qamar, Muhammad ; Kirchhof, Paulus

Heart, 15 April 2016, Vol.102(8), p.573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-6037 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/heartjnl-2015-307809 ; PMID: 26791994

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Almanac 2015: atrial fibrillation research in heart.(Report)

Jawad-Ul-Qamar, Muhammad ; Kirchhof, Paulus

Heart, April 15, 2016, Vol.102(8), p.573(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-6037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heartbeat: Highlights from the issue

Kirchhof, Paulus ; Otto, Catherine M

Heart, 1 June 2014, Vol.100(11), p.817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-6037 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/heartjnl-2014-306041 ; PMID: 24812143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antiarrhythmic drug treatment after cardioversion of atrial fibrillation – Authors' reply

Kirchhof, Paulus ; Breithardt, Günter ; Treszl, Andras ; Wegscheider, Karl

The Lancet, 27 October-2 November 2012, Vol.380(9852), pp.1468-1468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61834-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ablation of atrial fibrillation: for whom and how?

Kirchhof, Paulus ; Eckardt, Lars

Heart August 2010, Vol.96(16), p.1325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-6037 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/hrt.2009.168393 ; PMID: 20659953

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Oral Anticoagulants Halve Thromboembolic Events After Cardioversion of AF Compared With Warfarin

Kotecha, Dipak ; Pollack, Charles V. ; De Caterina, Raffaele ; Renda, Giulia ; Kirchhof, Paulus

Journal of the American College of Cardiology, 16 October 2018, Vol.72(16), pp.1984-1986 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2018.07.083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnostik und Behandlung von Vorhofflimmern

Kirchhof, Paulus

CME, 2015, Vol.12(3), pp.49-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1614-371X ; E-ISSN: 1614-3744 ; DOI: 10.1007/s11298-015-1100-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of New Oral Anticoagulants in Patients with Non-valvular Atrial Fibrillation - A Brief Summary

Kirchhof, Paulus

Arrhythmia & electrophysiology review, November 2013, Vol.2(2), pp.115-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-3369 ; PMID: 26835051 Version:1 ; DOI: 10.15420/aer.2013.2.2.115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional action potential heterogeneity in the murine Pitx2c deficient left atrium.(Report)

Holmes, Andrew P ; Yu, Ting ; Syeda, Fahima ; Brown, Nigel A ; Fabritz, Larissa ; Kirchhof, Paulus

Circulation, Nov 25, 2014, Vol.130(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 419  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (381)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (10)
 2. 2002đến2005  (30)
 3. 2006đến2009  (43)
 4. 2010đến2014  (158)
 5. Sau 2014  (177)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (400)
 2. Spanish  (22)
 3. German  (13)
 4. French  (4)
 5. Polish  (2)
 6. Japanese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kirchhof, Paulus
 2. Kirchhof, P
 3. Fabritz, Larissa
 4. Lip, Gregory Y H
 5. Breithardt, Günter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...