skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử benzamidin/thiosemicacbazon ba càng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử benzamidin/thiosemicacbazon ba càng

Đặng, Thị Út; Nguyễn, Hùng Huy

Đặng, T. U. (2015). Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử benzamidin/thiosemicacbazon ba càng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11709

Truy cập trực tuyến

2
Phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử benzamidin ba càng dẫn xuất từ thiosemcacbazit
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử benzamidin ba càng dẫn xuất từ thiosemcacbazit

Dương, Thu Trang

11 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9557

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu một số phân tử kim loại chuyển tiếp có chuyển pha spin : Luận văn ThS. Vật lý (Đào tạo thí điểm)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số phân tử kim loại chuyển tiếp có chuyển pha spin : Luận văn ThS. Vật lý (Đào tạo thí điểm)

Nguyễn, Thị Hiên; Nguyễn, Anh Tuấn

Nguyễn, T. H. (2015). Nghiên cứu một số phân tử kim loại chuyển tiếp có chuyển pha spin. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11367

Truy cập trực tuyến

4
Phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử benzamidin ba càng dẫn xuất từ thiosemcacbazit : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 25
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử benzamidin ba càng dẫn xuất từ thiosemcacbazit : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 25

Dương, Thu Trang; Nguyễn, Hùng Huy

Dương, T. T. (2012). Phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử benzamidin ba càng dẫn xuất từ thiosemcacbazit. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000991; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37735

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử benzamidin ba càng dẫn xuất từ thiosemcacbazit Luận văn ThS Hóa học 60 44 25

Dương Thu Trang

ĐHKHTN ;Đại học Quốc gia Hà Nội; 2012

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tạo và đặc trưng hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp (V, Ti, Pt) làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa một số hợp chất hữu cơ : Đề tài NCKH QT.07.22

Nguyễn Thị Minh Thư; Nguyễn Anh Tuấn; Trần Hồng Cơ

H. : ĐHKHTN, 2007 - (547 NG-T 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp: chế tạo, đặc trưng và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa một số hợp chất hữu cơ : Đề tài NCKH. QT.08.25

Nguyễn Thị Minh Thư; Lê Thị Dung; Đặng Văn Long; Đỗ Hồng Quân

H. : ĐHKHTN, 2008 - (547 NG-T 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử benzamidin ba càng dẫn xuất từ thiosemcacbazit : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 25

Dương Thu Trang; Nguyễn Hùng Huy người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (546 DU-T 2012)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cấu trúc hình học, cấu trúc điện tử và các đặc trưng chuyển pha spin của một số phân tử kim loại chuyển tiếp: Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 04

Đỗ Hồng Điệp; Nguyễn Anh Tuấn Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2013 - (530.41 ĐO-Đ 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao năng lực tư duy hóa học của học sinh trung học phổ thông qua việc sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại chuyển tiếp : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Đặng Thị Thanh Thủy; Phạm Văn Nhiêu người hướng dẫn

H. : Trường Đại học giáo dục , 2015 - (540.71 ĐA-T 2015)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng tự phân hủy của Polyme phế thải trong sự có mặt của một số kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Co) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 14

Phạm Thị Thu Trang; Nguyễn Thanh Tùng

H. : ĐHKHTN, 2016 - (547 PH-T 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử benzamiđin/Thiosemicacbazon ba càng : Luận văn ThS. Hóa học:60 44 01 13

Đặng Thị Út; Nguyễn Hùng Huy

H. : ĐHKHTN , 2015 - (546 ĐA-U 2015)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số phân tử kim loại chuyển tiếp có chuyển pha spin : Luận văn ThS. Vật lý (Đào tạo thí điểm)

Nguyễn Thị Hiên; Nguyễn Anh Tuấn

H. : ĐHKHTN, 2015 - (536 NG-H 2015)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số β-Đixetonat kim loại chuyển tiếp : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 13

Nguyễn Thu Hà; Triệu Thị Nguyệt người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (546 NG-H 2014)

Truy cập trực tuyến

15
Nâng cao năng lực tư duy hóa học của học sinh trung học phổ thông qua việc sử dụng hệ thống bài tập hóa học về kim loại chuyển tiếp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao năng lực tư duy hóa học của học sinh trung học phổ thông qua việc sử dụng hệ thống bài tập hóa học về kim loại chuyển tiếp

Đặng, Thị Thanh Thủy

101 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10440

Truy cập trực tuyến

16
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số β-Đixetonat kim loại chuyển tiếp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số β-Đixetonat kim loại chuyển tiếp

Nguyễn, Thu Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8491

Truy cập trực tuyến

17
Nghiên cứu khả năng tự phân hủy của Polyme phế thải trong sự có mặt của một số kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Co) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng tự phân hủy của Polyme phế thải trong sự có mặt của một số kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Co) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 14

Phạm, Thị Thu Trang; Nguyễn, Thanh Tùng

Phạm, T. T. T. (2016). Nghiên cứu khả năng tự phân hủy của Polyme phế thải trong sự có mặt của một số kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn, Co). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11323

Truy cập trực tuyến

18
Chế tạo và đặc trưng hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp (V, Ti, Pt) làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa một số hợp chất hữu cơ : Đề tài NCKH QT.07.22
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tạo và đặc trưng hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp (V, Ti, Pt) làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa một số hợp chất hữu cơ : Đề tài NCKH QT.07.22

Nguyễn, Thị Minh Thư; Nguyễn, Anh Tuấn; Trần, Hồng Cơ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22860

Truy cập trực tuyến

19
Nghiên cứu tính chất từ của một số hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp loại mới : Đề tài NCKH. QT.98.06
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tính chất từ của một số hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp loại mới : Đề tài NCKH. QT.98.06

Nguyễn, Hoàng Lương; Lưu, Tuấn Tài; Nguyễn, Phú Thuỳ; Phạm, Hồng Quang; Vũ, Thế Hiền; Đỗ, Thị Kim Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22552

Truy cập trực tuyến

20
Nghiên cứu hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp: chế tạo, đặc trưng và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa một số hợp chất hữu cơ : Đề tài NCKH. QT.08.25
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp: chế tạo, đặc trưng và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa một số hợp chất hữu cơ : Đề tài NCKH. QT.08.25

Nguyễn, Thị Minh Thư; Lê, Thị Dung; Đặng, Văn Long; Đỗ, Hồng Quân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23052

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (3)
 2. 2003đến2007  (3)
 3. 2008đến2010  (2)
 4. 2011đến2013  (5)
 5. Sau 2013  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (19)
 2. Sách  (13)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...