skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract 18606: Diastolic Dysfunction in the Ischemic Pig Heart is Partially Restored by Dobutamine-Ivabradine Combination, but Not by Omecamtiv Mecarbil, Due to Increasing Lusitropy and Filling Time

Ronning, P, Leif ; Bakkehaug, B, Jens ; Rodland, J, Lars ; Kildal, J, Anders ; Myrmel, J, Truls ; How, J, Ole

Circulation, 2016, Vol.134(Suppl_1 Suppl 1), pp.A18606-A18606 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract 16551: Throttle and Brake - A Novel Therapeutic Strategy in Post-Ischemic Acute Heart Failure by Combined Use of Dobutamine and Ivabradine

Bakkehaug, P, Jens ; Næsheim, J, Torvind ; Engstad, J, Eirik ; Kildal, J, Anders ; Myrmel, J, Truls ; How, J, Ole

Circulation, 2014, Vol.130(Suppl_2 Suppl 1), pp.A16551-A16551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. How, J, Ole
  2. Myrmel, J, Truls
  3. Kildal, J, Anders
  4. Bakkehaug, B, Jens
  5. Rodland, J, Lars

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...