skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

196 Comparing classification criteria for systemic sclerosis incorporating thermographic parameters

Manning, Joanne ; Kelly, Aisling ; Dinsdale, Graham ; Moore, Tonia ; Herrick, Ariane

Rheumatology, 2018, Vol. 57(suppl3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-0324 ; E-ISSN: 1462-0332 ; DOI: 10.1093/rheumatology/key075.420

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do thermographic parameters help to classify patients with early systemic sclerosis?

Kelly, Aisling ; Dinsdale, Graham ; Manning, Joanne ; Herrick, Ariane L

Rheumatology (Oxford, England), 01 June 2019, Vol.58(6), pp.1105-1106 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1462-0332 ; PMID: 30783679 Version:1 ; DOI: 10.1093/rheumatology/kez018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
EviQ cancer treatments online (www.eviQ.org.au): A widely used Australian resource.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EviQ cancer treatments online (www.eviQ.org.au): A widely used Australian resource.

Loke, Lydia Py. ; Ward, Robyn L. ; Garrad, Jane ; Faulkner, Kim M. ; Kim, Aimee ; King, Lisa H. ; Zheng, Annie ; Kelly, Aisling ; Ryan, Patricia ; Peterman, Danielle ; Shingleton, Julia ; Rushton, Shelley A. ; Briscoe, Karen P. ; Johnston, Amanda ; Last, Andrew ; Kerridge, Ian ; Aranda, Sanchia ; Currow, David ; Shapiro, Jeremy David

Journal of Clinical Oncology, 05/20/2014, Vol.32(15_suppl), pp.e17507-e17507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-183X ; E-ISSN: 1527-7755 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1200/jco.2014.32.15_suppl.e17507

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kelly, Aisling
  2. Manning, Joanne
  3. Dinsdale, Graham
  4. Briscoe, Kp
  5. Faulkner, Km

theo chủ đề:

  1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...