skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being Online: Social Presence as Subjectivity in Online Learning

Kehrwald, Benjamin

London Review of Education, March 2010, Vol.8(1), p.39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-8460 ; E-ISSN: 1474-8479 ; DOI: 10.1080/14748460903557688

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degrees of change: Understanding academics experiences with a shift to flexible technology-enhanced learning in initial teacher education

Kehrwald, Benjamin A ; Mccallum, Faye

Australian Journal of Teacher Education (Online), Vol. 40, No. 7, 2015: 43-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1835-517X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degrees of Change: Understanding Academics Experiences with a Shift to Flexible Technology- Enhanced Learning in Initial Teacher Education

Kehrwald, Benjamin A ; Mccallum, Faye

Australian Journal of Teacher Education, July 2015, Vol.40(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0313-5373 ; E-ISSN: 1835-517X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting New Academics' Use of Student Centred Strategies in Traditional University Teaching

Plush, Sally E ; Kehrwald, Benjamin A

Journal of University Teaching and Learning Practice, 2014, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-9789 ; E-ISSN: 1449-9789

Toàn văn sẵn có

5
From ‘Good Teaching’ to ‘Better Teaching’: One Academic’s Journey to Online Teaching
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From ‘Good Teaching’ to ‘Better Teaching’: One Academic’s Journey to Online Teaching

Bentley, Brendan Paul ; Kehrwald, Benjamin A

Journal of Perspectives in Applied Academic Practice, 01/25/2017, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2051-9788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14297/jpaap.v5i1.230

Toàn văn sẵn có

6
Online Learning Networks for Pre-Service and Early Career Teachers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online Learning Networks for Pre-Service and Early Career Teachers

Kelly, Nick ; Clarà, Marc ; Kehrwald, Benjamin ; Danaher, Patrick Alan

ISBN: 9781137503015 ; ISBN: 1137503017 ; E-ISBN: 9781137503022 ; E-ISBN: 1137503025 ; DOI: 10.1057/978-1-137-50302-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kehrwald, Benjamin
 2. Kehrwald, Benjamin A.
 3. Kehrwald, B.
 4. Mccallum, Faye
 5. Danaher, P.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...