skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diamantenhandel und der Krieg in Kongo/Zaire (The Diamond Trade and the War in Congo/Zaire)

Kaul, Volker

Africa Spectrum, 1 January 2007, Vol.42(1), pp.49-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00020397

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linac-based stereotactic radiotherapy and radiosurgery in patients with meningioma

Kaul, David ; Budach, Volker ; Wurm, Reinhard ; Gruen, Arne ; Graaf, Lukas ; Habbel, Piet ; Badakhshi, Harun

Radiation Oncology, March 20, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-717X ; DOI: 10.1186/1748-717X-9-78

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Volker Kaul
  2. Habbel, Piet
  3. Kaul, V.
  4. Graaf, L
  5. Kaul, Volker

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...