skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An Integrated, Hierarchical Forecasting, Scheduling, Monitoring and Dispatching System for a Large Hydro-Thermal Power System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Integrated, Hierarchical Forecasting, Scheduling, Monitoring and Dispatching System for a Large Hydro-Thermal Power System

Thadani, N.J. ; Findlay, J.A. ; Katz, M.N. ; Mackay, B.D. ; Frances, D.M. ; Chan, C.T.

IFAC Proceedings Volumes, 08/1987, Vol.20(6), pp.163-168

ISSN: 14746670 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1474-6670(17)59219-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thadani, N.J
  2. Mackay, B.D
  3. Chan, C.T
  4. Frances, D.M
  5. Findlay, J.A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...