skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CELL MODIFICATION METHOD

Katsuki Atsushi ; Akiyama Shusuke

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD, BOTH FOR FORMING CRACKS IN ANIMAL AGGREGATE

Abe Keisuke ; Akiyama Shusuke ; Katsuki Atsushi

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AREA MANAGEMENT SYSTEM

Nakamura Akihiko ; Ikeda Kazuo ; Katsuki Atsushi

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APOPTOSIS INDUCING METHOD USING NANOSECOND PULSED ELECTRIC FIELD

Abe Keisuke ; Mitsutake Kazunori ; Akiyama Shusuke ; Katsuki Atsushi

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMMUNICATION APPARATUS AND COMMUNICATION METHOD

Ishihara Hideji ; Uzawa Takehiro ; Katsuki Atsushi ; Ishiguro Mikine

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF INDUCING APOPTOSIS OR THE LIKE USING NANOSECOND PULSE ELECTRIC FIELD

Abe Keisuke ; Mitsutake Kazunori ; Akiyama Shusuke ; Katsuki Atsushi

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Fossil Ancient Astronomy : The Order of the Days in Week

勝木, 渥 ; Katsuki, Atsushi

日本物理学会誌, 2001, Vol.56(8), pp.618-620

ISSN: 0029-0181 ; DOI: 10.11316/butsuri1946.56.618

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IN VIVO CELL STIMULATION DEVICE

Akiyama Shusuke ; Katsuki Atsushi

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CELL STIMULATION DEVICE

Katsuki Atsushi ; Akiyama Shusuke

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLASMA GENERATION APPARATUS AND SPECTRUM CONTROL METHOD

Akiyama Shusuke ; Katsuki Atsushi

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic Susceptibility and Electronic Specific Heat of Transition Metals and Alloys VII. Zr and Rh Metals

Shimizu, Masao ; Katsuki, Atsushi

Journal of the Physical Society of Japan, 1964, Vol.19(10), pp.1856-1861 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9015 ; DOI: 10.1143/JPSJ.19.1856

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the NMR Shift and the Magnetic Susceptibility in Metallic Platinum

Shimizu, Masao ; Katsuki, Atsushi

Journal of the Physical Society of Japan, 1964, Vol.19(5), pp.614-617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9015 ; DOI: 10.1143/JPSJ.19.614

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetovoloume Effects of Itinerant Electron Ferromagnets. I. Thermal Expansion Anomaly of the Invar Alloy

Katsuki, Atsushi ; Terao, Kiyosi

Journal of the Physical Society of Japan, 1969, Vol.26(5), pp.1109-1114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9015 ; DOI: 10.1143/JPSJ.26.1109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetovolume Effects of Itinerant Electron Ferromagnets. III. Pressure Dependence of Spontaneous Magnetization of the Invar Alloy

Terao, Kiyosi ; Katsuki, Atsushi

Journal of the Physical Society of Japan, 1969, Vol.27(4), pp.826-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9015 ; DOI: 10.1143/JPSJ.27.826

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic Susceptibility and Electronic Specific Heat of Transition Metals and Alloys. VIII. Hf, Ta, W and Re Metals and Their Alloys

Katsuki, Atsushi ; Shimizu, Masao

Journal of the Physical Society of Japan, 1966, Vol.21(2), pp.279-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9015 ; DOI: 10.1143/JPSJ.21.279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic Susceptibility and Electronic Specific Heat of Transition Metals and Alloys VI. Pt Metal and Pt-Au and Pt-Ir Alloys

Shimizu, Masao ; Katsuki, Atsushi

Journal of the Physical Society of Japan, 1964, Vol.19(11), pp.2246A-2246A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9015 ; DOI: 10.1143/JPSJ.19.2246A

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetovolume Effects of Itinerant Electron Ferromagnets. IV. Pressure Dependence of Curie Temperature and Magnetic Contribution to Thermal Expansion

Terao, Kiyosi ; Katsuki, Atsushi

Journal of the Physical Society of Japan, 1974, Vol.37(6), pp.1720A-1720A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9015 ; DOI: 10.1143/JPSJ.37.1720A

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Erratum: “Magnetic Susceptibility and Electronic Specific Heat of Transition Metals and Alloys VI. Pt Metal and Pt-Au and Pt-Ir Alloys”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum: “Magnetic Susceptibility and Electronic Specific Heat of Transition Metals and Alloys VI. Pt Metal and Pt-Au and Pt-Ir Alloys”

Shimizu, Masao ; Katsuki, Atsushi

Journal of the Physical Society of Japan, 11/15/1964, Vol.19(11), pp.2246A-2246A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9015 ; E-ISSN: 1347-4073 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1143/JPSJ.19.2246A

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetovolume Effects of Itinerant Electron Ferromagnets. IV. Pressure Dependence of Curie Temperature and Magnetic Contribution to Thermal Expansion

Terao, Kiyosi ; Katsuki, Atsushi

Journal of the Physical Society of Japan, 1974, Vol.37(3), pp.828-834 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9015 ; DOI: 10.1143/JPSJ.37.828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetovolume Effects of Itinerant Electron Ferromagnets. II. Pressure Dependence of Spontaneous Magnetization and Forced- and Spontaneous-Volume Magnetostriction at 0°K

Terao, Kiyosi ; Katsuki, Atsushi

Journal of the Physical Society of Japan, 1969, Vol.27(2), pp.321-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9015 ; DOI: 10.1143/JPSJ.27.321

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (23)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (13)
 2. 1966đến1988  (11)
 3. 1989đến1997  (5)
 4. 1998đến2005  (8)
 5. Sau 2005  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (26)
 2. Bài báo  (24)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (47)
 2. Japanese  (20)
 3. German  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Katsuki Atsushi
 2. Katsuki, Atsushi
 3. Katsuki, A.
 4. Shimizu, Masao
 5. Shimizu Masao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...