skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption of atrazine and ametryn by carbonatic and non-carbonatic soils of varied origin.(Report)

Kasozi, G. N. ; Nkedi - Kizza, P. ; Li, Y. ; Zimmerman, A. R.

Environmental Pollution, Oct, 2012, Vol.169, p.12(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption of atrazine and ametryn by carbonatic and non-carbonatic soils of varied origin

Kasozi, G.N ; Nkedi-Kizza, P ; Li, Y ; Zimmerman, A.R

Environmental Pollution, October 2012, Vol.169, pp.12-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2012.05.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zimmerman, A. R.
  2. Li, Y.
  3. Kasozi, G. N.
  4. Nkedi-Kizza, P.
  5. Kasozi, G.N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...