skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 81  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congressional Monitor

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Spring 2014, Vol.43(3), p.140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTRA-PALESTINIAN DYNAMICS

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Winter 2017, Vol.46(2), p.140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTRA-PALESTINIAN DYNAMICS

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Autumn 2016, Vol.46(1), p.114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTRA-PALESTINIAN DYNAMICS

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Summer 2015, Vol.44(4), p.171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PALESTINIAN OPINION

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Autumn 2016, Vol.46(1), p.116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTRA-PALESTINIAN DYNAMICS

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Summer 2016, Vol.45(4), p.127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PALESTINIAN OPINION

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Summer 2017, Vol.46(4), p.165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTRA-PALESTINIAN DYNAMICS

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Autumn 2015, Vol.45(1), p.168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DONORS

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Winter 2017, Vol.46(2), p.154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BOYCOTT, DIVESTMENT, AND SANCTIONS

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Summer 2017, Vol.46(4), p.177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PALESTINIAN-ISRAELI CONFLICT

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Spring 2016, Vol.45(3), p.79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERNATIONAL

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Summer 2017, Vol.46(4), p.170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FRONTLINE STATES

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Winter 2017, Vol.46(2), p.144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PALESTINIAN-ISRAELI CONFLICT

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Winter 2017, Vol.46(2), p.121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

15
Congressional Monitor. THE 113TH CONGRESS, SECOND SESSION: 3 JANUARY 2014–31 DECEMBER 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congressional Monitor. THE 113TH CONGRESS, SECOND SESSION: 3 JANUARY 2014–31 DECEMBER 2014

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, 1 August 2015, Vol.44(4), pp.194-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2015.44.4.194

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PALESTINIAN-ISRAELI CONFLICT

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Spring 2017, Vol.46(3), p.121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PALESTINIAN-ISRAELI CONFLICT

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Summer 2017, Vol.46(4), p.140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update on Conflict and Diplomacy 16 MAY-15 AUGUST 2017.(Author abstract)

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, 2017, Vol.47(1), p.132(41) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-919X ; DOI: 10.1525/jps.2017.47.1.132.

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REGIONAL AFFAIRS

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, Autumn 2015, Vol.45(1), p.176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

20
16 FEBRUARY–15 MAY 2017
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

16 FEBRUARY–15 MAY 2017

Karolyi, Paul

Journal of Palestine Studies, 08/01/2017, Vol.46(4), pp.1.3-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-919X ; E-ISSN: 1533-8614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/jps.2017.46.4.S3

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 81  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Karolyi, Paul
  2. Karolyi, P.
  3. Paul Karolyi
  4. Karolyi Paul
  5. Karolyi, Paul (editor)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...