skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why HCI research in privacy and security is critical now

Karat, Clare-Marie ; Karat, John ; Brodie, Carolyn

International Journal of Human - Computer Studies, 2005, Vol.63(1), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2005.04.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Reframing Information Architecture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reframing Information Architecture

Resmini, Andrea;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Resmini, Andrea (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319064918 ; ISBN: 3319064916 ; E-ISBN: 9783319064925 ; E-ISBN: 3319064924 ; DOI: 10.1007/978-3-319-06492-5

Toàn văn sẵn có

3
Personality Capture and Emulation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality Capture and Emulation

Bainbridge, William Sims; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447156031 ; ISBN: 144715603X ; E-ISBN: 9781447156048 ; E-ISBN: 1447156048 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5604-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Inclusive Human Machine Interaction for India: A Case Study of Developing Inclusive Applications for the Indian Population
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inclusive Human Machine Interaction for India: A Case Study of Developing Inclusive Applications for the Indian Population

Biswas, Pradipta; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319061658 ; ISBN: 3319061658 ; E-ISBN: 9783319065007 ; E-ISBN: 3319065009 ; DOI: 10.1007/978-3-319-06500-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Social Interaction, Globalization and Computer-Aided Analysis: A Practical Guide to Developing Social Simulation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Interaction, Globalization and Computer-Aided Analysis: A Practical Guide to Developing Social Simulation

Osherenko, Alexander; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447162599 ; ISBN: 1447162595 ; E-ISBN: 9781447162605 ; E-ISBN: 1447162609 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-6260-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Understanding Learning in Virtual Worlds
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Learning in Virtual Worlds

Childs, Mark;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Childs, Mark (Editor) ; Peachey, Anna (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447153696 ; ISBN: 1447153693 ; E-ISBN: 9781447153702 ; E-ISBN: 1447153707 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5370-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy ontology for identifying and classifying personally identifiable information and a related GUI

Brodie Carolyn ; Brown Nigel ; Karat John ; Karat Clare Marie ; Malkin Peter

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending the sparcle privacy policy workbench methods to other policy domains

Brodie Carolyn A ; Karat Clare-Marie ; Karat John ; Malkin Peter K

Toàn văn sẵn có

9
Evaluating User Experience in Games: Concepts and Methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating User Experience in Games: Concepts and Methods

Regina Bernhaupt;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Bernhaupt, Regina (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781848829626 ; ISBN: 1848829620 ; E-ISBN: 9781848829633 ; E-ISBN: 1848829639 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-963-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model of problem solving with incomplete constraint knowledge

Karat, John

Cognitive Psychology, 1982, Vol.14(4), pp.538-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0285 ; DOI: 10.1016/0010-0285(82)90018-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy in information technology: Designing to enable privacy policy management in organizations

Karat, John ; Karat, Clare-Marie ; Brodie, Carolyn ; Feng, Jinjuan

International Journal of Human - Computer Studies, 2005, Vol.63(1), pp.153-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2005.04.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Entertaining the Whole World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entertaining the Whole World

Adrian David Cheok ; Anton Nijholt ; Teresa Romao;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Cheok, Adrian David (Editor) ; Nijholt, Anton (Editor) ; Romão, Teresa (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447164456 ; ISBN: 1447164458 ; E-ISBN: 9781447164463 ; E-ISBN: 1447164466 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-6446-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Advances in Physiological Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Physiological Computing

Fairclough, Stephen H. ;Gilleade, Kiel;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Fairclough, Stephen H (Editor) ; Gilleade, Kiel (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447163916 ; ISBN: 1447163915 ; E-ISBN: 9781447163923 ; E-ISBN: 1447163923 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-6392-3

Toàn văn sẵn có

14
Digital Legacy and Interaction: Post-Mortem Issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Legacy and Interaction: Post-Mortem Issues

Cristiano Maciel ; Vinícius Carvalho Pereira;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Maciel, Cristiano (Editor) ; Pereira, Vinícius Carvalho (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319016306 ; ISBN: 331901630X ; E-ISBN: 9783319016313 ; E-ISBN: 3319016318 ; DOI: 10.1007/978-3-319-01631-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
New Trends in Interaction, Virtual Reality and Modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Trends in Interaction, Virtual Reality and Modeling

Victor M.R. Penichet ; Antonio Peñalver ; José A. Gallud;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Penichet, Victor M.R (Editor) ; Peñalver, Antonio (Editor) ; Gallud, José A (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447154440 ; ISBN: 1447154444 ; E-ISBN: 9781447154457 ; E-ISBN: 1447154452 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5445-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Pervasive Health: State-of-the-art and Beyond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Health: State-of-the-art and Beyond

Andreas Holzinger ; Martina Ziefle ; Carsten Röcker;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Holzinger, Andreas (Editor) ; Ziefle, Martina (Editor) ; Röcker, Carsten (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447164128 ; ISBN: 1447164121 ; E-ISBN: 9781447164135 ; E-ISBN: 144716413X ; DOI: 10.1007/978-1-4471-6413-5

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy ontology for identifying and classifying personally identifiable information and a related GUI

Brodie Carolyn ; Brown Nigel ; Karat John ; Karat Clare Marie ; Malkin Peter

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Attitudes Regarding a User-Adaptive eCommerce Web Site

Alpert, Sherman ; Karat, John ; Karat, Clare-Marie ; Brodie, Carolyn ; Vergo, John

User Modeling and User-Adapted Interaction, 2003, Vol.13(4), pp.373-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-1868 ; E-ISSN: 1573-1391 ; DOI: 10.1023/A:1026201108015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration

María D. Lozano ; José A. Gallud ; Ricardo Tesoriero ; Victor M.R. Penichet;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Lozano, María D (Editor) ; Gallud, Jose A (Editor) ; Tesoriero, Ricardo (Editor) ; Penichet, Victor M.R (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447154983 ; ISBN: 1447154983 ; E-ISBN: 9781447154990 ; E-ISBN: 1447154991 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5499-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future ethics

Karat, John ; Karat, Clare-Marie

ACM SIGCHI Bulletin, 01 January 1997, Vol.29(1), pp.4-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-6906 ; E-ISSN: 1558-1217 ; DOI: 10.1145/251761.248483

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (4)
 2. 1994đến1999  (9)
 3. 2000đến2005  (13)
 4. 2006đến2010  (20)
 5. Sau 2010  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (28)
 2. Sáng chế  (26)
 3. Bài báo  (5)
 4. Book Chapters  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (57)
 2. German  (9)
 3. French  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Karat, John
 2. Vanderdonckt, Jean
 3. Karat John
 4. Pribeanu, Costin
 5. Palanque, Philippe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...