skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving West or Going South? Economic Transformation and Institutionalization in Postcommunist Party Systems

Bernhard, Michael ; Karakoç, Ekrem

Comparative Politics, 1 October 2011, Vol.44(1), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00104159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities in the Middle East: Ethnicity, Religion, and Support for Authoritarianism

Belge, Ceren ; Karakoç, Ekrem

Political Research Quarterly, June 2015, Vol.68(2), pp.280-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/1065912915580627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Theory of Redistribution in New Democracies: Income Disparity in New Democracies in Europe

Karakoç, Ekrem

Comparative Politics, April 2017, Vol.49(3), pp.311-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil Society and the Legacies of Dictatorship

Bernhard, Michael ; Karakoç, Ekrem

World Politics, 1 July 2007, Vol.59(4), pp.539-567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438871 ; E-ISSN: 10863338

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small Worlds of Diversity: Views toward Immigration and Racial Minorities in Canadian Provinces

Bilodeau, Antoine ; Turgeon, Luc ; Karakoç, Ekrem

Canadian Journal of Political Science, 2012, Vol.45(3), pp.579-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4239 ; E-ISSN: 1744-9324 ; DOI: 10.1017/S0008423912000728

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Civil Society and the Legacies of Dictatorship
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil Society and the Legacies of Dictatorship

Bernhard, Michael ; Karakoç, Ekrem

World Politics, 07/2007, Vol.59(4), pp.539-567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/wp.2008.0001

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differentiating winners: How elections affect satisfaction with democracy

Singh, Shane ; Karakoç, Ekrem ; Blais, André

Electoral Studies, March 2012, Vol.31(1), pp.201-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3794 ; DOI: 10.1016/j.electstud.2011.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
A Comparative Analysis of Soft Power in the MENA Region: The Impact of Ethnic, Sectarian, and Religious Identity on Soft Power in Iraq and Egypt
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Analysis of Soft Power in the MENA Region: The Impact of Ethnic, Sectarian, and Religious Identity on Soft Power in Iraq and Egypt

Köse, Talha ; Özcan, Mesut ; Karakoç, Ekrem

Foreign Policy Analysis, 04/15/2016, p.orw003 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-8586 ; E-ISSN: 1743-8594 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/fpa/orw003

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil Society and the Legacies of Dictatorship

Bernhard, Michael H ; Karakoç, Ekrem

World Politics, 2007, Vol.59(4), pp.539-567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (3)
 2. 2011đến2011  (1)
 3. 2012đến2014  (2)
 4. 2015đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Karakoç, Ekrem
 2. Karakoç, E.
 3. Karakoc, E
 4. Karakoc, Ekrem
 5. Bernhard, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...