skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Application of Texture Data to Sheet Metal Forming

Kanetake, N

Textures and Microstructures, 1991, Vol.14, 6 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0730-3300 ; E-ISSN: 1687-5400 ; DOI: 10.1155/TSM.14-18.1001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production of high porosity metal foams using EPS beads as space holders.(Report)

Shimizu, T. ; Matsuzaki, K. ; Nagai, H. ; Kanetake, N.

Materials Science & Engineering A, Dec 15, 2012, Vol.558, p.343(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production of high porosity metal foams using EPS beads as space holders

Shimizu, T ; Matsuzaki, K ; Nagai, H ; Kanetake, N

Materials Science & Engineering A, 15 December 2012, Vol.558, pp.343-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2012.08.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the combustion synthesis of titanium aluminide in the self-propagating mode

Adeli, M ; Seyedein, S.H ; Aboutalebi, M.R ; Kobashi, M ; Kanetake, N

Journal of Alloys and Compounds, 2010, Vol.497(1), pp.100-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2010.03.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication and mechanical behavior of powder metallurgy processed in situ Nb/Al sheet metal–metal composites

Chen, L.Q ; Kanetake, N

Materials Science & Engineering A, 2004, Vol.367(1), pp.295-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2003.10.282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementation of DSC analysis in reaction kinetics during heating of Ti-50 at.%Al powder mixture.(Article)

Adeli, M. ; Seyedein, S. H. ; Aboutalebi, M. R. ; Kobashi, M. ; Kanetake, N.

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2017, Vol.128(2), p.867(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-6150 ; DOI: 10.1007/s10973-016-5982-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Induction-activated self-propagating, high-temperature synthesis of nickel aluminide

Shekari, M ; Adeli, M ; Khobzi, A ; Kobashi, M ; Kanetake, N

Advanced Powder Technology, November 2017, Vol.28(11), pp.2974-2979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8831 ; E-ISSN: 1568-5527 ; DOI: 10.1016/j.apt.2017.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of TiC/Mg composites with interpenetrating networks by in situ reactive infiltration process

Chen, L.Q ; Dong, Q ; Zhao, M.J ; Bi, J ; Kanetake, N

Materials Science & Engineering A, 2005, Vol.408(1), pp.125-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2005.07.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upgrading in Mechanical Properties of High Performance Aluminum Alloys by Compressive Torsion Process

Kanetake, N ; Kume, Y ; Ota, S ; Morimoto, R

Procedia CIRP, 2014, Vol.18, pp.57-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2014.06.107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovative processing of porous and cellular materials by chemical reaction

Kanetake, N ; Kobashi, M

Scripta Materialia, 2006, Vol.54(4), pp.521-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; E-ISSN: 1872-8456 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2005.10.063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hot-Extruded and Cold-Rolled Textures of the Matrix Aluminum in Deformation Processed Two-Phase Nb/Al Metal-Metal Composites

Chen, L. Q ; Kanetake, N

Textures and Microstructures, 2003, Vol.35, 10 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0730-3300 ; E-ISSN: 1687-5400 ; DOI: 10.1080/07303300310001593372

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication and simultaneous bonding of metal matrix composite by combustion synthesis reaction

Kwon, Y.J ; Kobashi, M ; Choh, T ; Kanetake, N

Scripta Materialia, 2004, Vol.50(5), pp.577-581 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; E-ISSN: 1872-8456 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2003.11.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical study on deformation behaviour of metal matrix composites

Kanetake, N ; Ohira, H

Journal of Materials Processing Tech, 1990, Vol.24, pp.281-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0136 ; DOI: 10.1016/0924-0136(90)90189-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of alloying elements in the brazing sheet on the bonding strength between Al 2O 3 and aluminum

Kobashi, M ; Ninomiya, T ; Kanetake, N ; Choh, T

Scripta Materialia, 1996, Vol.34(3), pp.415-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; E-ISSN: 1872-8456 ; DOI: 10.1016/S0956-716X(95)00527-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of the Bending Moment of Predeformed Sheet from Uniaxial Test Results

Tozawa, Y ; Kanetake, N ; Honda, A ; Kudo, H

CIRP Annals - Manufacturing Technology, 1980, Vol.29(1), pp.163-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-8506 ; DOI: 10.1016/S0007-8506(07)61315-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Aided Experimental Techniques in a Forming Laboratory

Kanetake, N ; Tozawa, Y ; Kato, T ; Ishikawa, T

CIRP Annals - Manufacturing Technology, 1983, Vol.32(1), pp.219-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-8506 ; DOI: 10.1016/S0007-8506(07)63394-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SE370726

Kanetake N

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCESSO E APARELHO PARA TRATAMENTO A CALOR DE CORRENTES DE ELOS

Kanetake N

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SE370726

Kanetake N,Ja

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCESS FOR A CONTINUOUS HEAT TREATMENT AND APPARATUS THEREFOR

Kanetake N,Ja

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (9)
 2. 1977đến1982  (3)
 3. 1983đến1995  (3)
 4. 1996đến2005  (5)
 5. Sau 2005  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23)
 2. German  (2)
 3. Portuguese  (1)
 4. Swedish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kanetake, N
 2. Kanetake N,Ja
 3. Kobashi, M
 4. Kanetake N
 5. Adeli, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...