skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-assembly of cyclobis(paraquat- p -phenylene)s

Tanabe, Kana ; Kato, Takashi

Chemical Communications, 2009, Issue.14, pp.1864-1866 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/b900140a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deletion of hypoxia-inducible factor-1α in adipocytes enhances glucagon-like peptide-1 secretion and reduces adipose tissue inflammation

Yoshitaka Kihira ; Mariko Miyake ; Manami Hirata ; Yoji Hoshina ; Kana Kato ; Hitoshi Shirakawa ; Hiroshi Sakaue ; Noriko Yamano ; Yuki Izawa-Ishizawa ; Keisuke Ishizawa ; Yasumasa Ikeda ; Koichiro Tsuchiya ; Toshiaki Tamaki ; Shuhei Tomita

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(4), p.e93856 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0093856

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macrophage-dependent clearance of systemically administered B16BL6-derived exosomes from the blood circulation in mice

Takafumi Imai ; Yuki Takahashi ; Makiya Nishikawa ; Kana Kato ; Masaki Morishita ; Takuma Yamashita ; Akihiro Matsumoto ; Chonlada Charoenviriyakul ; Yoshinobu Takakura

Journal of Extracellular Vesicles, 01 February 2015, Vol.4, pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2001-3078 ; DOI: 10.3402/jev.v4.26238

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alloplasmic effects of Brassica napus and B. juncea on seed characteristics of B. carinata.(Report)

Chang, Caitao ; Kakihara, Fumika ; Hondo, Kana ; Kato, Masahiro

Euphytica: International Journal of Plant Breeding, Dec, 2009, Vol.170(3), p.317(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kato, Kana
  2. Ishizawa, Keisuke
  3. Kato, Takashi
  4. Imai, Takafumi
  5. Tsuchiya, Koichiro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...