skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong, equitable and long-term social bonds in the dispersing sex in Assamese macaques

Kalbitz, Josefine ; Ostner, Julia ; Schülke, Oliver

Animal Behaviour, March 2016, Vol.113, pp.13-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2015.11.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One for You, One for Me: Humans’ Unique Turn-Taking Skills

Melis, Alicia P ; Grocke, Patricia ; Kalbitz, Josefine ; Tomasello, Michael

Psychological Science, July 2016, Vol.27(7), pp.987-996 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797616644070

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triadic male-infant-male interaction serves in bond maintenance in male Assamese macaques

Kalbitz, Josefine ; Schülke, Oliver ; Ostner, Julia

PLoS One, Oct 2017, Vol.12(10), p.e0183981 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0183981

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: Triadic male-infant-male interaction serves in bond maintenance in male Assamese macaques

Schülke, Oliver ; Kalbitz, Josefine ; Ostner, Julia

DOI: 10.5061/DRYAD.J4387 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.J4387/1 ; Related DOI: 10.1371/JOURNAL.PONE.0183981 ; Related DOI: 10.1371/JOURNAL.PONE.0183981

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kalbitz, Josefine
  2. Schülke, Oliver
  3. Ostner, Julia
  4. Kalbitz, J
  5. Ostner, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...