skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are cremation cemeteries in the iron age Levant precursors to the Tophets of the western Mediterranean?

Kai Francis

DOI: 10.13140/RG.2.2.11199.76967

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The portrayal of pirates from south-west Anatolia in Greco-Roman sources.

Kai Francis

DOI: 10.13140/RG.2.2.35526.73285

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

What was the nature of inter-polis relationships within Archaic period Ionia?

Kai Francis

DOI: 10.13140/RG.2.2.31706.64964

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kai Francis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...