skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

공항 로봇 및 공항 로봇 시스템
AIRPORT ROBOT AND AIRPORT ROBOT SYSTEM

Jung, Soon Ho

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIRPORT ROBOT AND COMPUTER READABLE RECORDING MEDIUM OF PERFORMING OPERATING METHOD OF THEREOF

Jung, Soon Ho

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE APPARATUS AND METHOD OF COGNITION OF QUICK RESPONSE CODE WITH DOT LED LIGHTING

CHA, Jae Sang ; Jung, Soon Ho

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE APPARATUS OF CONTROL A DIGITAL SIGNAGE OF LED BULLETIN BOARD IN ULTRA WIDE BAND

CHA, Jae Sang ; Jung, Soon Ho

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIRPORT ROBOT

Park, Hyun Woong ; Yang, Sun Ho ; Jung, Soon Ho

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LED-INFORMATION CODE DATA SYSTEM WITH LED-ID

CHA, Jae Sang ; Jung, Soon Ho ; Kim, Dae Ho

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOOR ASSEMBLY AND REFRIGERATOR HAVING THE SAME

Seo, Woon Kyu ; Jung, Soon Ho ; Park, Jin Hee

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAPSULE ENDOSCOPE SYSTEM

CHA, Jae Sang ; Jung, Soon Ho ; Shim, Dong Ha

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CUSTOMIZED LIGHTING SYSTEM USING IMAGE RECOGNITION TECHNOLOGY

CHA, Jae Sang ; Jung, Soon Ho ; Lee, Byung Hoon

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

냉장고
Refrigerator

Seo, Woon Kyu ; Park, Jin Hee ; Jung, Soon Ho

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

공항용 로봇 및 그의 동작 방법
ROBOT FOR AIRPORT AND METHOD THEREOF

Park, Jung Min ; Lee, Sang Yoon ; Jung, Soon Ho

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

가시광 통신을 이용한 무인반송차 제어시스템
System for controlling Automated Guided Vehicle using Visible Light Communication

Kim, KI Yong ; Cho, Su Hyung ; CHA, Jae Sang ; Jung, Soon Ho

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

공항용 로봇 및 그의 동작 방법
ROBOT FOR AIRPORT AND METHOD THEREOF

Park, Jung Min ; Lee, Sang Yoon ; Kim, Hyun Jung ; Jung, Soon Ho ; Roh, Eun Ji

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEWAGE & WASTE WATER SLUDGE MANAGEMENT SYSTEM USING UWB SENSOR AND CAMARA

Kim, Jin Tae ; Shin, Jae Kwon ; Yang, Seung Youn ; Kim, Chol ; Park, Ju Il ; Lee, Kyoung Kun ; Jung, Soon Ho ; Choi, Young Kwan

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VISIBLE LIGHT LED CAMARA SECURITY SYSTEM

CHA, Jae Sang ; Jung, Soon Ho ; Shim, Dong Ha ; Kim, Dae Ho ; Yi, Ja Son ; Hong, Seung Cheol ; Lee, Byung Hoon

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control method and system using a bluetooth for wireless communication, and a server and a terminal used for the same

Jung Soon-Ho

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensing module for precipitation of sludge using visible light communication and remote monitoring and control system for settling basin comprising the same

Shin, Jae Kwon ; Kim, Jin Tae ; Seo, Chang Woo ; Seol, Yeon Ho ; Yang, Seung Youn ; Bae, Jin Ho ; Kim, Seok Won ; Jung, Jea Yong ; Jung, Soon Ho ; Lee, Kyoung Kun

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SMARTPIPE AND UNDERGROUND FACILITIES MANEGEMENT SCADA SYSTEM USING THE SAME

Shin, Jae Kwon ; Kim, Jin Tae ; Lee, Kyoung Kun ; Jung, Soon Ho ; Kang, Yong Sik ; Kim, Seok Won ; Bae, Jin Ho ; Seol, Yeon Ho ; Kang, Jang Mook

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control method and system using a bluetooth for wireless communication, and a server and a terminal used for the same

Jung Soon-Ho

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RADIO DATA TRANSMISSION/RECEPTION CONTROL METHOD USING BLUETOOTH FUNCTION, RADIO DATA TRANSMISSION/RECEPTION SYSTEM, SERVER AND TERMINAL TO BE USED FOR THE SAME

Jung Soon-Ho

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (2)
 2. 1999đến2002  (4)
 3. 2003đến2006  (2)
 4. 2007đến2013  (14)
 5. Sau 2013  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (28)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (31)
 2. Korean  (21)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jung, Soon-Ho
 2. CHA, Jae Sang
 3. Park, Ju Yuel
 4. Shin, Chee Mahn
 5. Lee, Kyoung Kun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...